Problem Display
PID: 138287 (5R2/6p1/pKP3pp/Q1Nk4/2Rb4/Bp1P4/1q1P4/4N3 w - - 0 1)

Aleshin, Igor Alexandrovich

8th Place, 01. USSR Championship, 1946-1947

5R2/6p1/pKP3pp/Q1Nk4/2Rb4/Bp1P4/1q1P4/4N3

#3

10 + 8


14752 Soviet Chess Compositions (1945-1947) 1949
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Qc1
   • 2.Rxd4+
    • 2...Kxd4
     • 3.Sxb3#
     • 3.Se6#
    • 2...Ke5
     • 3.Sf3#
  • 1...Qxa3
   • 2.Rxd4+
    • 2...Kxd4
     • 3.Se6#
    • 2...Ke5
     • 3.Sf3#
  • 1...Qb1
   • 2.Rxd4+
    • 2...Kxd4
     • 3.Se6#
    • 2...Ke5
     • 3.Sf3#
  • 1...Qa2
   • 2.Rxd4+
    • 2...Kxd4
     • 3.Se6#
    • 2...Ke5
     • 3.Sf3#
  • 1...Qc2
   • 2.Rxd4+
    • 2...Kxd4
     • 3.Se6#
    • 2...Ke5
     • 3.Sf3#
  • 1...Bxc5+
   • 2.Qxc5+
    • 2...Ke6
     • 3.Qd6#
  • 1...Be5
   • 2.Sb7+
    • 2...Ke6
     • 3.Sd8#
  • 1...Bf6
   • 2.Sxa6+
    • 2...Ke6
     • 3.Sc7#
 • Tries
  • 1.Kxa6?
   • threat
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Ke5
    • 2.Qc7+
     • 2...Kd5
      • 3.Rd8#
   • 1...Kxc6
    • 2.Qb6+
     • 2...Kd5
      • 3.Qe6#
   • 1...Kd6
    • 2.Sb7+
     • 2...Ke6
      • 3.Sd8#
    • 2.Qc7+
     • 2...Kd5
      • 3.Rd8#
     • 2...Kxc7
      • 3.Se6#
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Qxa3
    • 2.Rxd4+
     • 2...Kxd4
      • 3.Se6#
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
     • 2...Kxc6
      • 3.Rc8#
   • 1...Qxd2
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Qxd4#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Bxc5
    • 2.Qxc5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
   • 1...Qc1
    • 2.Rxd4+
     • 2...Kxd4
      • 3.Sxb3#
      • 3.Se6#
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
     • 2...Kxc6
      • 3.Rc8#
      • 3.Qb6#
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Qxd4#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Qb1
    • 2.Rxd4+
     • 2...Kxd4
      • 3.Se6#
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
     • 2...Kxc6
      • 3.Rc8#
      • 3.Qb6#
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Qxd4#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Qa2
    • 2.Rxd4+
     • 2...Kxd4
      • 3.Se6#
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
     • 2...Kxc6
      • 3.Rc8#
      • 3.Qb6#
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Qxd4#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Qc2
    • 2.Rxd4+
     • 2...Kxd4
      • 3.Se6#
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
     • 2...Kxc6
      • 3.Rc8#
      • 3.Qb6#
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Qxd4#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Bg1
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Re4#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Bf2
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Re4#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Bc3
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Re4#
     • 2...Kxc6
      • 3.Sxb3#
      • 3.Sa4#
      • 3.Se4#
      • 3.Se6#
      • 3.Sb7#
      • 3.Qd7#
   • 1...Be3
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Re4#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Be5
    • 2.Sb7+
     • 2...Ke6
      • 3.Sd8#
   • 1...Bf6!
  • 1.Kb7?
   • threat
    • 2.Re8
     • threat
      • 3.Qd8#
     • 2...Kd6
      • 3.Se4#
      • 3.Qd8#
     • 2...Bxc5
      • 3.Qxc5#
     • 2...Be5
      • 3.Sxb3#
      • 3.Sa4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sxa6#
      • 3.Se6#
      • 3.Sd7#
     • 2...Bf6
      • 3.Sxb3#
      • 3.Sa4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sxa6#
      • 3.Se6#
      • 3.Sd7#
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
   • 1...Ke5
    • 2.Sf3+
     • 2...Kd5
      • 3.Rd8#
      • 3.Qd8#
     • 2...Kd6
      • 3.Qd8#
    • 2.Qc7+
     • 2...Kd5
      • 3.Rd8#
    • 2.Qd8
     • threat
      • 3.Sf3#
     • 2...Bxc5
      • 3.Re4#
   • 1...Kd6
    • 2.Re8
     • threat
      • 3.Se4#
      • 3.Qd8#
     • 2...Kd5
      • 3.Qd8#
    • 2.Qc7+
     • 2...Kd5
      • 3.Rd8#
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
   • 1...Qxa3
    • 2.Rxd4+
     • 2...Kxd4
      • 3.Se6#
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Qxd4#
   • 1...Qxd2
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Qxd4#
   • 1...Bxc5
    • 2.Qxc5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
   • 1...Qc1
    • 2.Rxd4+
     • 2...Kxd4
      • 3.Sxb3#
      • 3.Se6#
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
    • 2.Re8
     • threat
      • 3.Qd8#
     • 2...Kd6
      • 3.Se4#
      • 3.Rxd4#
      • 3.Qd8#
     • 2...Bxc5
      • 3.Qxc5#
     • 2...Be5
      • 3.Sxb3#
      • 3.Sa4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sxa6#
      • 3.Se6#
      • 3.Sd7#
     • 2...Bf6
      • 3.Sxb3#
      • 3.Sa4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sxa6#
      • 3.Se6#
      • 3.Sd7#
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Qxd4#
   • 1...Qc3
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
   • 1...Qb1
    • 2.Rxd4+
     • 2...Kxd4
      • 3.Se6#
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Qxd4#
   • 1...Qa2
    • 2.Rxd4+
     • 2...Kxd4
      • 3.Se6#
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
    • 2.Re8
     • threat
      • 3.Qd8#
     • 2...Kd6
      • 3.Se4#
      • 3.Rxd4#
      • 3.Qd8#
     • 2...Bxc5
      • 3.Qxc5#
     • 2...Be5
      • 3.Sxb3#
      • 3.Sa4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sxa6#
      • 3.Se6#
      • 3.Sd7#
     • 2...Bf6
      • 3.Sxb3#
      • 3.Sa4#
      • 3.Se4#
      • 3.Sxa6#
      • 3.Se6#
      • 3.Sd7#
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Qxd4#
   • 1...Qc2
    • 2.Rxd4+
     • 2...Kxd4
      • 3.Se6#
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Qxd4#
   • 1...Bg1
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Re4#
   • 1...Bf2
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Re4#
   • 1...Bc3
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Re4#
   • 1...Be3
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Re4#
   • 1...Bf6
    • 2.Sxa6+
     • 2...Ke6
      • 3.Sc7#
   • 1...Be5!
  • 1.Sf3?
   • threat
    • 2.Rd8#
   • 1...Bxc5+
    • 2.Qxc5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
   • 1...Be5
    • 2.Sb7+
     • 2...Ke6
      • 3.Sd8#
   • 1...Bf6
    • 2.Sxa6+
     • 2...Ke6
      • 3.Sc7#
   • 1...Kd6!
  • 1.Rxd4+?
   • 1...Kxd4
    • 2.Se6#
   • 1...Ke5
    • 2.Sf3#
   • 1...Qxd4!
 • Keys
  • 1.Ka7!
   • threat
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Bxc5+
    • 2.Qxc5+
     • 2...Ke6
      • 3.Qd6#
   • 1...Ke5
    • 2.Qc7+
     • 2...Kd5
      • 3.Rd8#
   • 1...Kxc6
    • 2.Rd8
     • threat
      • 3.Qb6#
    • 2.Qb6+
     • 2...Kd5
      • 3.Qe6#
    • 2.Qd8
     • threat
      • 3.Qd7#
     • 2...Bxc5+
      • 3.Rxc5#
     • 2...Kb5
      • 3.Qb6#
    • 2.Qxa6+
     • 2...Kd5
      • 3.Qe6#
     • 2...Kc7
      • 3.Rc8#
      • 3.Qb6#
   • 1...Kd6
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Qxa3
    • 2.Rxd4+
     • 2...Kxd4
      • 3.Se6#
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
     • 2...Kxc6
      • 3.Rc8#
      • 3.Qb6#
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Qxd4#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Qxd2
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Qxd4#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Qc1
    • 2.Rxd4+
     • 2...Kxd4
      • 3.Sxb3#
      • 3.Se6#
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
     • 2...Kxc6
      • 3.Rc8#
      • 3.Qb6#
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Qxd4#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Qb1
    • 2.Rxd4+
     • 2...Kxd4
      • 3.Se6#
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
     • 2...Kxc6
      • 3.Rc8#
      • 3.Qb6#
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Qxd4#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Qa2
    • 2.Rxd4+
     • 2...Kxd4
      • 3.Se6#
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
     • 2...Kxc6
      • 3.Rc8#
      • 3.Qb6#
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Qxd4#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Qc2
    • 2.Rxd4+
     • 2...Kxd4
      • 3.Se6#
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
     • 2...Kxc6
      • 3.Rc8#
      • 3.Qb6#
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Qxd4#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Bg1
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Re4#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Bf2
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Re4#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Bc3
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Re4#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Be3
    • 2.Qd8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sf3#
      • 3.Re4#
     • 2...Kxc6
      • 3.Qd7#
   • 1...Be5
    • 2.Sb7+
     • 2...Ke6
      • 3.Sd8#
   • 1...Bf6
    • 2.Sxa6+
     • 2...Ke6
      • 3.Sc7#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).