Problem Display
PID: 198946 (8/K2Q4/B1N5/3N4/4k3/3p4/2p4P/8 w - - 0 1)

Ignatenko, Gennady Petrovich

64 Shakhmatnoe obozrenie, 2019

8/K2Q4/B1N5/3N4/4k3/3p4/2p4P/8

#3

6 + 3


 • SOUND
 • Sets
  • 1...d2
   • 2.Be2
    • threat
     • 3.Qe6#
   • 2.Qe6+
    • 2...Kf3
     • 3.Qe2#
 • Tries
  • 1.Bxd3+?
   • 1...Kf3
    • 2.Qh3+
     • 2...Kf2
      • 3.Qf1#
      • 3.Qg3#
    • 2.Qg7
     • threat
      • 3.Qg3#
     • 2...Kf2
      • 3.Qg3#
   • 1...Kxd3!
  • 1.Bc4?
   • threat
    • 2.Qg4#
   • 1...c1Q
    • 2.Qg4+
     • 2...Qf4
      • 3.Qxf4#
   • 1...c1B
    • 2.Qg4+
     • 2...Bf4
      • 3.Qxf4#
   • 1...Kf3!
  • 1.Qh3?
   • threat
    • 2.Qxd3#
   • 1...c1S
    • 2.Bc4
     • threat
      • 3.Qg4#
     • 2...Se2
      • 3.Qxd3#
    • 2.Qg2+
     • 2...Kf5
      • 3.Bc8#
   • 1...Kxd5!
 • Keys
  • 1.Qg7!
   • threat
    • 2.Qg2+
     • 2...Kf5
      • 3.Bc8#
   • 1...Kf3
    • 2.Bxd3
     • threat
      • 3.Qg3#
     • 2...Kf2
      • 3.Qg3#
   • 1...Kxd5
    • 2.Qe5+
     • 2...Kxc6
      • 3.Bb5#
   • 1...Kf5
    • 2.Bc8+
     • 2...Ke4
      • 3.Qg2#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).