Problem Display
PID: 203601 (5K2/2N2Q2/4p3/2P5/3kr3/2R1p3/8/B7 w - - 0 1)

Levman, B

64 Shakhmatnoe obozrenie, 1924

5K2/2N2Q2/4p3/2P5/3kr3/2R1p3/8/B7

#2

6 + 4


6490 yacpdb 2020
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Ke5
   • 2.Rxe3#
  • 1...Rf4
   • 2.Qxf4#
  • 1...e5
   • 2.Sb5#
   • 2.Qc4#
   • 2.Qd5#
   • 2.Qd7#
 • Tries
  • 1.Qf1?
   • threat
    • 2.Rc1#
    • 2.Rc2#
    • 2.Rc4#
   • 1...Rf4+
    • 2.Qxf4#
   • 1...Ke5
    • 2.Rxe3#
   • 1...Rg4
    • 2.Rc4#
   • 1...Rh4
    • 2.Rc4#
   • 1...Re5
    • 2.Rc4#
    • 2.Qd3#
    • 2.Qc4#
   • 1...e2!
  • 1.Qf5?
   • threat
    • 2.Sb5#
   • 1...Re5
    • 2.Rc1#
    • 2.Rc2#
    • 2.Qd3#
   • 1...e5
    • 2.Qd7#
   • 1...exf5!
  • 1.Qf6+?
   • 1...e5
    • 2.Qd8#
    • 2.Qd6#
   • 1...Re5!
  • 1.Qg7+?
   • 1...e5
    • 2.Qd7#
   • 1...Re5!
 • Keys
  • 1.Qf3!
   • 1...Rf4+
    • 2.Qxf4#
   • 1...Ke5
    • 2.Rxe3#
   • 1...Rg4
    • 2.Qxe3#
   • 1...Rh4
    • 2.Qxe3#
   • 1...Re5
    • 2.Sb5#
   • 1...e2
    • 2.Rc1#
    • 2.Rc2#
   • 1...e5
    • 2.Qd1#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).