Problem Display
PID: 205383 (2Q2n2/rp3p2/1N6/1p3N1K/1n1Pk3/2P2pP1/5p2/5B2 w - - 0 1)

Gulyaev, Aleksandr Pavlovich (aka Grin, AP)

64 Shakhmatnoe obozrenie, 1925

2Q2n2/rp3p2/1N6/1p3N1K/1n1Pk3/2P2pP1/5p2/5B2

#3

8 + 9


6490 yacpdb 2020

SOLUTION


 • COOKED
 • Sets
  • 1...Sa2
   • 2.Qc5
    • threat
     • 3.Qd5#
     • 3.Qe5#
  • 1...Sc2
   • 2.Qc5
    • threat
     • 3.Qd5#
     • 3.Qe5#
  • 1...Sh7
   • 2.Qe8+
    • 2...Kxf5
     • 3.Qe5#
  • 1...f6
   • 2.Qe8+
    • 2...Kxf5
     • 3.Bh3#
    • 2...Se6
     • 3.Qxe6#
 • Tries
  • 1.Qc5?
   • threat
    • 2.Qe5#
   • 1...Sd7
    • 2.Sd6+
     • 2...Ke3
      • 3.Qg5#
    • 2.Qe7+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
     • 2...Se5
      • 3.Qxe5#
   • 1...f6
    • 2.Qe7+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
     • 2...Se6
      • 3.Qxe6#
    • 2.cxb4
     • threat
      • 3.Qc2#
      • 3.Qd5#
   • 1...Sg6!
  • 1.Qc7?
   • threat
    • 2.Qf4#
    • 2.Qe5#
   • 1...Sd3
    • 2.Qd6
     • threat
      • 3.Qd5#
     • 2...Sf4+
      • 3.Qxf4#
     • 2...Kxf5
      • 3.Bxd3#
     • 2...Sb4
      • 3.Qf4#
      • 3.Qe5#
     • 2...Se5
      • 3.Qxe5#
   • 1...Sg6!
  • 1.Qb8?
   • threat
    • 2.Qf4#
    • 2.Qe5#
   • 1...Sd3
    • 2.Qd6
     • threat
      • 3.Qd5#
     • 2...Sf4+
      • 3.Qxf4#
     • 2...Kxf5
      • 3.Bxd3#
     • 2...Sb4
      • 3.Qf4#
      • 3.Qe5#
     • 2...Se5
      • 3.Qxe5#
   • 1...Sg6!
  • 1.Qe8+?
   • 1...Kxf5
    • 2.Qe5#
   • 1...Se6!
  • 1.Qxf8?
   • threat
    • 2.Sd6+
     • 2...Ke3
      • 3.Qh6#
    • 2.Qd6
     • threat
      • 3.Qf4#
      • 3.Qe5#
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe5#
     • 2...Sd3
      • 3.Qd5#
    • 2.Qe7+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qxf7
     • threat
      • 3.Qe6#
     • 2...Sd3
      • 3.Qd5#
     • 2...Sc6
      • 3.Qd5#
    • 2.Qe8+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe5#
   • 1...Kxf5
    • 2.Qe7
     • threat
      • 3.Bh3#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qxf7+
     • 2...Ke4
      • 3.Qe6#
      • 3.Qf4#
   • 1...Ra1
    • 2.Sd6+
     • 2...Ke3
      • 3.Qh6#
    • 2.Qe7+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qe8+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe5#
   • 1...Ra2
    • 2.Sd6+
     • 2...Ke3
      • 3.Qh6#
    • 2.Qe7+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qe8+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe5#
   • 1...Ra6
    • 2.Sd6+
     • 2...Ke3
      • 3.Qh6#
    • 2.Qd6
     • threat
      • 3.Qf4#
      • 3.Qe5#
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe5#
     • 2...Sd3
      • 3.Qd5#
    • 2.Qe7+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qe8+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe5#
   • 1...Ra8
    • 2.Sd6+
     • 2...Ke3
      • 3.Qh6#
    • 2.Qe7+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
      • 3.Qe5#
   • 1...Sa2
    • 2.Kg4
     • threat
      • 3.Qe7#
      • 3.Qe8#
    • 2.Sd6+
     • 2...Ke3
      • 3.Qh6#
    • 2.Qc5
     • threat
      • 3.Qd5#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qd6
     • threat
      • 3.Qf4#
      • 3.Qe5#
      • 3.Qd5#
     • 2...Kxf5
      • 3.Bd3#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qh6
     • threat
      • 3.Sd6#
      • 3.Qf4#
     • 2...Kxf5
      • 3.Bd3#
    • 2.Qe7+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bd3#
      • 3.Bh3#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qg7
     • threat
      • 3.Qe5#
      • 3.Qg4#
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe5#
    • 2.Qxf7
     • threat
      • 3.Qd5#
      • 3.Qe6#
    • 2.Qb8
     • threat
      • 3.Qf4#
      • 3.Qe5#
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe5#
    • 2.Qe8+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe5#
   • 1...Sc2
    • 2.Sd6+
     • 2...Ke3
      • 3.Qh6#
    • 2.Qc5
     • threat
      • 3.Qd5#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qd6
     • threat
      • 3.Qf4#
      • 3.Qe5#
      • 3.Qd5#
     • 2...Kxf5
      • 3.Bd3#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qh6
     • threat
      • 3.Sd6#
      • 3.Qf4#
     • 2...Kxf5
      • 3.Bd3#
    • 2.Qe7+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bd3#
      • 3.Bh3#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qxf7
     • threat
      • 3.Qd5#
      • 3.Qe6#
    • 2.Qb8
     • threat
      • 3.Qf4#
      • 3.Qe5#
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe5#
    • 2.Qe8+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe5#
   • 1...Sd3
    • 2.Qd6
     • threat
      • 3.Qd5#
     • 2...Sf4+
      • 3.Qxf4#
     • 2...Kxf5
      • 3.Bxd3#
     • 2...Sb4
      • 3.Qf4#
      • 3.Qe5#
     • 2...Se5
      • 3.Qxe5#
    • 2.Qh6
     • threat
      • 3.Sd6#
     • 2...Sf4+
      • 3.Qxf4#
     • 2...Kxf5
      • 3.Bxd3#
    • 2.Qe7+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bxd3#
      • 3.Bh3#
     • 2...Se5
      • 3.Qxe5#
   • 1...Sa6
    • 2.Sd6+
     • 2...Ke3
      • 3.Qh6#
    • 2.Qd6
     • threat
      • 3.Qf4#
      • 3.Qe5#
      • 3.Qd5#
     • 2...Kxf5
      • 3.Bd3#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qh6
     • threat
      • 3.Sd6#
      • 3.Qf4#
     • 2...Kxf5
      • 3.Bd3#
    • 2.Qe7+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bd3#
      • 3.Bh3#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qg7
     • threat
      • 3.Qe5#
      • 3.Qg4#
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe5#
    • 2.Qe8+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe5#
   • 1...Sc6
    • 2.Sd6+
     • 2...Ke3
      • 3.Qh6#
    • 2.Qc5
     • threat
      • 3.Qd5#
     • 2...Se5
      • 3.Qxe5#
     • 2...Sb4
      • 3.Qe5#
     • 2...Se7
      • 3.Qe5#
    • 2.Qd6
     • threat
      • 3.Qf4#
      • 3.Qd5#
     • 2...Kxf5
      • 3.Bd3#
     • 2...Se5
      • 3.Qxe5#
    • 2.Qh6
     • threat
      • 3.Sd6#
      • 3.Qf4#
     • 2...Kxf5
      • 3.Bd3#
   • 1...f6
    • 2.Sd6+
     • 2...Ke3
      • 3.Qh6#
    • 2.Qe7+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
    • 2.Qe8+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
    • 2.Qg8
     • threat
      • 3.Qe6#
      • 3.Qg4#
     • 2...Kxf5
      • 3.Qg4#
     • 2...Sd3
      • 3.Qd5#
   • 1...Sd5!
 • Keys
  • 1.Qc4!
   • threat
    • 2.Bd3+
     • 2...Sxd3
      • 3.Qd5#
   • 1...Kxf5
    • 2.Qxf7+
     • 2...Ke4
      • 3.Qf4#
   • 1...bxc4
    • 2.Sd6+
     • 2...Ke3
      • 3.Sbxc4#
  • 1.Qd8!
   • threat
    • 2.Sd6+
     • 2...Ke3
      • 3.Qg5#
    • 2.Qh4+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
    • 2.Qg5
     • threat
      • 3.Sd6#
      • 3.Qf4#
      • 3.Qg4#
   • 1...Kxf5
    • 2.Qg5+
     • 2...Ke4
      • 3.Qf4#
      • 3.Qe5#
     • 2...Ke6
      • 3.Qe5#
   • 1...Se6
    • 2.Qh4+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
     • 2...Sf4+
      • 3.Qxf4#
   • 1...Ra1
    • 2.Sd6+
     • 2...Ke3
      • 3.Qg5#
    • 2.Qh4+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
   • 1...Ra2
    • 2.Sd6+
     • 2...Ke3
      • 3.Qg5#
    • 2.Qh4+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
   • 1...Ra6
    • 2.Sd6+
     • 2...Ke3
      • 3.Qg5#
    • 2.Qh4+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
   • 1...Sg6
    • 2.Qg5
     • threat
      • 3.Sd6#
     • 2...Sf4+
      • 3.Qxf4#
   • 1...Sd7
    • 2.Sd6+
     • 2...Ke3
      • 3.Qg5#
    • 2.Qh4+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
    • 2.Qe7+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
     • 2...Se5
      • 3.Qxe5#
   • 1...Sh7
    • 2.Qh4+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
    • 2.Qe7+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
      • 3.Qe5#
    • 2.Qe8+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qe5#
   • 1...f6
    • 2.Qe7+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
     • 2...Se6
      • 3.Qxe6#
    • 2.Qe8+
     • 2...Kxf5
      • 3.Bh3#
     • 2...Se6
      • 3.Qxe6#
  • 1.cxb4!
   • threat
    • 2.Qc2#
   • 1...Ra2
    • 2.Sd6+
     • 2...Ke3
      • 3.Qc3#
     • 2...Kxd4
      • 3.Qc5#
   • 1...Ra3
    • 2.Qc2+
     • 2...Rd3
      • 3.Bxd3#
      • 3.Qxd3#
    • 2.Qc5
     • threat
      • 3.Qd5#
      • 3.Qe5#

FEATURES


NOT CLASSIFIED


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).