Problem Display
PID: 206518 (5Q2/K7/p1p5/2Nk4/6R1/2rp4/8/8 w - - 0 1)

Kriuckov, Sergey Petrovic

64 Shakhmatnoe obozrenie, 1925

5Q2/K7/p1p5/2Nk4/6R1/2rp4/8/8

#2

4 + 5


6490 yacpdb 2020
 • SOUND
 • Tries
  • 1.Rd4+?
   • 1...Ke5
    • 2.Qf4#
   • 1...Kxd4!
  • 1.Rg5+?
   • 1...Kd4
    • 2.Qf4#
   • 1...Kc4!
  • 1.Qf4?
   • threat
    • 2.Rg5#
    • 2.Qd4#
   • 1...Kxc5
    • 2.Rg5#
    • 2.Qe5#
   • 1...Rc4
    • 2.Rg5#
   • 1...Rxc5!
 • Keys
  • 1.Qf6!
   • threat
    • 2.Qd4#
   • 1...Kxc5
    • 2.Qe5#
   • 1...Rxc5
    • 2.Rd4#
   • 1...Rc4
    • 2.Rg5#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).