Problem Display
PID: 206528 (2N5/8/4pP2/K2k4/2R5/2p5/2P5/5Q2 w - - 0 1)

Kriuckov, Sergey Petrovic

64 Shakhmatnoe obozrenie, 1925

2N5/8/4pP2/K2k4/2R5/2p5/2P5/5Q2

#2

6 + 3


6490 yacpdb 2020

SOLUTION


 • SOUND
 • Tries
  • 1.Sb6+?
   • 1...Ke5
    • 2.Qf4#
   • 1...Kd6!
  • 1.Se7+?
   • 1...Ke5
    • 2.Qf4#
   • 1...Kd6!
  • 1.Qg2+?
   • 1...Ke5
    • 2.Qg5#
   • 1...Kxc4!
 • Keys
  • 1.Qg1!
   • threat
    • 2.Qd4#
    • 2.Qc5#
   • 1...Kxc4
    • 2.Sb6#
   • 1...Ke5
    • 2.Qg5#
   • 1...e5
    • 2.Qg8#

FEATURES


 • Static
  • TYPE = THREAT
  • CHANGED MATES = 0
  • ADDED MATES = 3
  • REMOVED MATES = 0
 • Sets
 • Tries
  • Try
   • S(F);CHECK
   • Vars
    • K(b);P-FLIGHT::QAB1(A)
   • Refutation
    • K(b);P-FLIGHT
  • Try
   • S(F);CHECK
   • Vars
    • K(b);P-FLIGHT::QAB1(A)
   • Refutation
    • K(b);P-FLIGHT
  • Try
   • Q(A);CHECK
   • Vars
    • K(b);P-FLIGHT::QAR2(A)
   • Refutation
    • K(b);S_FLIGHT,XR(C)
 • Actual
  • Q(A);
  • Threat
   • DUALS(2)
  • Vars
   • K(b);S_FLIGHT,XR(C)::S(F)
   • K(b);P-FLIGHT::QAR2(A)
   • P(c);OGATEB,SBLOCK::QAB(A)


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).