Problem Display
PID: 214014 (4R2K/1b1p2Np/1B1p4/Q3b1p1/pRP1kp2/r1p2r1q/2P4n/1N5B w - - 0 1)

Klinke, Arthur

64 Shakhmatnoe obozrenie, 1928

4R2K/1b1p2Np/1B1p4/Q3b1p1/pRP1kp2/r1p2r1q/2P4n/1N5B

#3

10 + 14


6490 yacpdb 2020
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Ra1
   • 2.Sxc3#
  • 1...Ra2
   • 2.Sxc3#
  • 1...Bd5
   • 2.Qxd5#
   • 2.cxd5#
  • 1...Ba6
   • 2.Qd5#
  • 1...Ba8
   • 2.Qxa8+
    • 2...d5
     • 3.Qxd5#
     • 3.cxd5#
  • 1...Bc8
   • 2.Qd5#
  • 1...d5
   • 2.cxd5#
 • Tries
  • 1.c5+?
   • 1...Kd5
    • 2.cxd6+
     • 2...Kc6
      • 3.Qc5#
     • 2...Kxd6
      • 3.Qc5#
    • 2.c6+
     • 2...Kxc6
      • 3.Rc4#
      • 3.Qb5#
   • 1...Ke3!
 • Keys
  • 1.Rb3!
   • threat
    • 2.Sxc3#
   • 1...Rxb3
    • 2.Qxc3
     • threat
      • 3.Sd2#
      • 3.Qd4#
   • 1...Qg2
    • 2.Qxc3
     • threat
      • 3.Qd4#
     • 2...Rxc3
      • 3.Sd2#
     • 2...Rd3
      • 3.Qxd3#
     • 2...Re3
      • 3.Sd2#
     • 2...Qg1
      • 3.Sd2#
      • 3.Qd3#
     • 2...Qd2
      • 3.Sxd2#
     • 2...Qf2
      • 3.Qd3#
   • 1...Qe6
    • 2.Sxc3+
     • 2...Bxc3
      • 3.Qf5#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).