Problem Display
PID: 217420 (7Q/8/8/8/8/p1K5/kp3R2/1b6 w - - 0 1)

Akimov, Nikolai Nikolaevich

64 Shakhmatnoe obozrenie, 2020

7Q/8/8/8/8/p1K5/kp3R2/1b6

#3

3 + 4


 • SOUND
 • Tries
  • 1.Rxb2+?
   • 1...axb2
    • 2.Qa8#
   • 1...Ka1!
  • 1.Qa8?
   • 1...Ka1
    • 2.Qxa3+
     • 2...Ba2
      • 3.Qxb2#
   • 1...Bd3
    • 2.Rxb2+
     • 2...Ka1
      • 3.Qxa3#
   • 1...Be4
    • 2.Rxb2+
     • 2...Ka1
      • 3.Qxa3#
   • 1...Bf5
    • 2.Rxb2+
     • 2...Ka1
      • 3.Qxa3#
   • 1...Bg6
    • 2.Rxb2+
     • 2...Ka1
      • 3.Qxa3#
   • 1...Bh7
    • 2.Rxb2+
     • 2...Ka1
      • 3.Qxa3#
   • 1...Bc2!
 • Keys
  • 1.Rf1!
   • 1...Ka1
    • 2.Kb3
     • 2...a2
      • 3.Qxb2#
   • 1...Bc2
    • 2.Qg8+
     • 2...Bb3
      • 3.Qxb3#
   • 1...Bd3
    • 2.Qg8+
     • 2...Bc4
      • 3.Qxc4#
   • 1...Be4
    • 2.Qg8+
     • 2...Bd5
      • 3.Qxd5#
   • 1...Bf5
    • 2.Qg8+
     • 2...Be6
      • 3.Qxe6#
   • 1...Bg6
    • 2.Qg8+
     • 2...Bf7
      • 3.Qxf7#
   • 1...Bh7
    • 2.Qxh7
     • threat
      • 3.Qb1#
      • 3.Qg8#
      • 3.Qf7#
     • 2...b1S+
      • 3.Qxb1#
     • 2...b1Q
      • 3.Qxb1#
     • 2...b1B
      • 3.Qxb1#
     • 2...b1R
      • 3.Qxb1#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).