Problem Display
PID: 229051 (2Q3K1/8/3p1P2/N1pk4/4p1pb/3b1r2/8/B2R1r1B w - - 0 1)

Filaretov, Sergei P

64 Shakhmatnoe obozrenie, 1926

2Q3K1/8/3p1P2/N1pk4/4p1pb/3b1r2/8/B2R1r1B

#2

7 + 9


6490 yacpdb 2020
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Rf2
   • 2.Rxd3#
  • 1...Rf4
   • 2.Rxd3#
  • 1...Rf5
   • 2.Rxd3#
  • 1...Rxf6
   • 2.Rxd3#
  • 1...e3
   • 2.Qf5#
  • 1...c4
   • 2.Qxc4#
 • Tries
  • 1.Kf7?
   • threat
    • 2.Qe6#
    • 2.Qb7#
    • 2.Qc6#
    • 2.Qa8#
   • 1...c4
    • 2.Qxc4#
    • 2.Qc6#
   • 1...Rxf6+!
  • 1.Kg7?
   • threat
    • 2.Qg8#
   • 1...Rxf6
    • 2.Rxd3#
   • 1...e3
    • 2.Qf5#
   • 1...c4
    • 2.Qxc4#
   • 1...Bxf6+!
  • 1.Kh8?
   • threat
    • 2.Qg8#
   • 1...Rxf6
    • 2.Rxd3#
   • 1...e3
    • 2.Qf5#
   • 1...c4
    • 2.Qxc4#
   • 1...Bxf6+!
  • 1.Rxd3+?
   • 1...exd3
    • 2.Qf5#
   • 1...Rxd3!
  • 1.Qd7?
   • threat
    • 2.Qf7#
   • 1...Rxf6
    • 2.Rxd3#
   • 1...e3
    • 2.Qf5#
   • 1...c4!
  • 1.Qe8?
   • threat
    • 2.Qf7#
   • 1...Rxf6
    • 2.Bxe4#
    • 2.Rxd3#
    • 2.Qxe4#
   • 1...e3
    • 2.Rxd3#
   • 1...c4!
 • Keys
  • 1.Kh7!
   • threat
    • 2.Qg8#
   • 1...e3+
    • 2.Qf5#
   • 1...Rxf6
    • 2.Rxd3#
   • 1...c4
    • 2.Qxc4#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).