Problem Display
PID: 25833 (4b3/8/8/8/8/k3K3/8/1R5Q w - - 0 1)

Liskovets, V

64 Shakhmatnoe obozrenie, 1981

4b3/8/8/8/8/k3K3/8/1R5Q

#2

3 + 2


2786 More Fun with Chess Miniatures 2000
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Ka4
   • 2.Qa8#
  • 1...Bh5
   • 2.Qa8#
  • 1...Bg6
   • 2.Qa8#
  • 1...Bf7
   • 2.Qa8#
 • Tries
  • 1.Qd5?
   • threat
    • 2.Qb3#
   • 1...Ka4
    • 2.Qa2#
    • 2.Qa8#
   • 1...Bf7
    • 2.Qa8#
    • 2.Qa5#
   • 1...Ba4!
  • 1.Qb7?
   • threat
    • 2.Ra1#
    • 2.Qb3#
   • 1...Ka2
    • 2.Qb2#
    • 2.Qb3#
   • 1...Ka4
    • 2.Ra1#
    • 2.Qa6#
    • 2.Qa8#
    • 2.Qb4#
    • 2.Qa7#
   • 1...Ba4
    • 2.Ra1#
    • 2.Qb2#
   • 1...Bf7
    • 2.Qa6#
    • 2.Qa8#
    • 2.Qa7#
   • 1...Bb5!
  • 1.Qc1+?
   • 1...Ka2
    • 2.Qb2#
   • 1...Ka4!
 • Keys
  • 1.Qh8!
   • threat
    • 2.Qa1#
   • 1...Ka2
    • 2.Qa1#
    • 2.Qb2#
   • 1...Ka4
    • 2.Qa1#
   • 1...Bf7
    • 2.Qa8#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).