Problem Display
PID: 263424 (3K4/8/8/2pk3B/2N5/1Q6/8/2N5 w - - 0 1)

Yakubovski, Cheslav

64 Shakhmatnoe obozrenie, 2022

3K4/8/8/2pk3B/2N5/1Q6/8/2N5

#2

5 + 2


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Kd4
   • 2.Qd3#
  • 1...Kc6
   • 2.Bf3#
 • Tries
  • 1.Kd7?
   • threat
    • 2.Qd3#
   • 1...Kd4
    • 2.Qd3#
   • 1...Ke4!
  • 1.Se2?
   • 1...Ke4
    • 2.Qf3#
   • 1...Kc6
    • 2.Bf3#
   • 1...Ke6!
  • 1.Bf3+?
   • 1...Kd4
    • 2.Se2#
    • 2.Qd3#
   • 1...Ke6!
  • 1.Bg4?
   • 1...Kd4
    • 2.Qd3#
   • 1...Kc6
    • 2.Bf3#
   • 1...Ke4!
  • 1.Bg6?
   • 1...Kd4
    • 2.Qd3#
   • 1...Kc6
    • 2.Be4#
   • 1...Ke6!
  • 1.Bf7+?
   • 1...Kd4
    • 2.Qd3#
    • 2.Qe3#
   • 1...Kc6
    • 2.Qb6#
   • 1...Ke4!
  • 1.Qc3?
   • 1...Ke4
    • 2.Qe5#
   • 1...Ke6
    • 2.Qe5#
   • 1...Kc6!
  • 1.Qd3+?
   • 1...Kc6
    • 2.Qd7#
   • 1...Ke6!
  • 1.Qf3+?
   • 1...Kd4
    • 2.Qd3#
   • 1...Ke6
    • 2.Bg4#
    • 2.Bf7#
    • 2.Qf7#
   • 1...Kxc4!
 • Keys
  • 1.Qb2!
   • 1...Kxc4
    • 2.Bf7#
   • 1...Ke4
    • 2.Qe5#
   • 1...Kc6
    • 2.Bf3#
   • 1...Ke6
    • 2.Qe5#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).