Problem Display
PID: 38810 (1b1R2N1/qP3n2/2RPp3/1b2k2K/1Bn2p2/5P1p/4p3/r2rQ3 w - - 0 1)

Loyd, Sam

Baltimore Dispatch, 1858

1b1R2N1/qP3n2/2RPp3/1b2k2K/1Bn2p2/5P1p/4p3/r2rQ3

#3

9 + 12


1679 American Chess Nuts 1868
15 British Chess Magazine 1888
5206 Sam Loyd and His Chess Problems 1913

SOLUTION


 • SOUND
 • Sets
  • 1...Kd4
   • 2.Qc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
  • 1...Qg1
   • 2.Bc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
    • 2...Kf5
     • 3.Se7#
    • 2...Qd4
     • 3.Rc5#
    • 2...Rd4
     • 3.Rc5#
   • 2.Qc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
    • 2...Kf5
     • 3.Se7#
     • 3.Qf6#
    • 2...Qd4
     • 3.Rc5#
    • 2...Rd4
     • 3.Rc5#
  • 1...Qf2
   • 2.Bc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
    • 2...Kf5
     • 3.Se7#
    • 2...Qd4
     • 3.Rc5#
    • 2...Rd4
     • 3.Rc5#
   • 2.Qc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
    • 2...Kf5
     • 3.Se7#
     • 3.Qf6#
    • 2...Qd4
     • 3.Rc5#
    • 2...Rd4
     • 3.Rc5#
  • 1...Qc5
   • 2.Bc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
    • 2...Kf5
     • 3.Se7#
    • 2...Qd4
     • 3.Rc5#
    • 2...Rd4
     • 3.Rxc5#
   • 2.Qc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
     • 3.Rxc5#
    • 2...Kf5
     • 3.Se7#
     • 3.Qf6#
    • 2...Qd4
     • 3.Rc5#
    • 2...Rd4
     • 3.Rxc5#
  • 1...Qa2
   • 2.Bc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
    • 2...Kf5
     • 3.Se7#
    • 2...Rd4
     • 3.Rc5#
   • 2.Qc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
     • 3.Rc5#
    • 2...Kf5
     • 3.Se7#
     • 3.Qf6#
    • 2...Rd4
     • 3.Rc5#
  • 1...Qa4
   • 2.Bc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
    • 2...Kf5
     • 3.Se7#
    • 2...Rd4
     • 3.Rc5#
   • 2.Qc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
     • 3.Rc5#
    • 2...Kf5
     • 3.Se7#
     • 3.Qf6#
    • 2...Rd4
     • 3.Rc5#
  • 1...Qa5
   • 2.Qc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
     • 3.Rc5#
    • 2...Kf5
     • 3.Se7#
     • 3.Qf6#
    • 2...Rd4
     • 3.Rc5#
  • 1...Qa6
   • 2.Bc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
    • 2...Kf5
     • 3.Se7#
    • 2...Rd4
     • 3.Rc5#
   • 2.Qc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
     • 3.Rc5#
    • 2...Kf5
     • 3.Se7#
     • 3.Qf6#
    • 2...Rd4
     • 3.Rc5#
  • 1...Qa8
   • 2.Bc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
    • 2...Kf5
     • 3.Se7#
    • 2...Rd4
     • 3.Rc5#
   • 2.Qc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
     • 3.Rc5#
    • 2...Kf5
     • 3.Se7#
     • 3.Qf6#
    • 2...Rd4
     • 3.Rc5#
  • 1...Rb1
   • 2.Bc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
    • 2...Kf5
     • 3.Se7#
    • 2...Qd4
     • 3.Rc5#
   • 2.Qc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
    • 2...Kf5
     • 3.Se7#
     • 3.Qf6#
    • 2...Qd4
     • 3.Rc5#
  • 1...Rxe1
   • 2.Bc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
    • 2...Kf5
     • 3.Se7#
    • 2...Qd4
     • 3.Rc5#
  • 1...Sd2
   • 2.Bc3+
    • 2...Kd5
     • 3.Se7#
    • 2...Kf5
     • 3.Se7#
    • 2...Qd4
     • 3.Rc5#
 • Tries
  • 1.Bc3+?
   • 1...Kd5
    • 2.Se7#
   • 1...Kf5
    • 2.Se7#
   • 1...Qd4
    • 2.Rc5#
   • 1...Rd4!
  • 1.Rc5+?
   • 1...Rd5
    • 2.Bc3+
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
    • 2.Qc3+
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
   • 1...Qxc5!
  • 1.Qc3+?
   • 1...Kd5
    • 2.Se7#
   • 1...Kf5
    • 2.Se7#
    • 2.Qf6#
   • 1...Qd4
    • 2.Rc5#
   • 1...Rd4!
  • 1.Qh4?
   • threat
    • 2.Qf6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Kd4
    • 2.Qxf4+
     • 2...Kd3
      • 3.Qe4#
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Qe4#
   • 1...Qxb7
    • 2.Qf6+
     • 2...Kd5
      • 3.Rc5#
   • 1...Qc5
    • 2.Bc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
      • 3.Qxh3#
      • 3.Qg4#
     • 2...Qd4
      • 3.Rc5#
     • 2...Rd4
      • 3.Rxc5#
    • 2.Qf6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rxc5#
   • 1...Qa2
    • 2.Bc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
      • 3.Qxh3#
      • 3.Qg4#
     • 2...Rd4
      • 3.Rc5#
    • 2.Qf6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rc5#
   • 1...Qa3
    • 2.Qf6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rc5#
   • 1...Qa4
    • 2.Bc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
      • 3.Qxh3#
      • 3.Qg4#
     • 2...Rd4
      • 3.Rc5#
    • 2.Qf6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rc5#
   • 1...Qa5
    • 2.Qf6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rc5#
   • 1...Qa6
    • 2.Bc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
      • 3.Qxh3#
      • 3.Qg4#
     • 2...Rd4
      • 3.Rc5#
    • 2.Qf6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rc5#
   • 1...Qa8
    • 2.Bc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
      • 3.Qxh3#
      • 3.Qg4#
     • 2...Rd4
      • 3.Rc5#
    • 2.Qf6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rc5#
   • 1...Sb6
    • 2.Qf6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rc5#
   • 1...Sg5
    • 2.Bc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Sh6#
      • 3.Se7#
      • 3.Qxg5#
      • 3.Qg4#
     • 2...Qd4
      • 3.Rc5#
      • 3.Qxg5#
     • 2...Rd4
      • 3.Qxg5#
   • 1...Kd5!
  • 1.Qxe2+?
   • 1...Qe3
    • 2.Bc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
     • 2...Rd4
      • 3.Rc5#
   • 1...Se3!
 • Keys
  • 1.Qg1!
   • threat
    • 2.Qg7+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
   • 1...Kd5
    • 2.Se7+
     • 2...Ke5
      • 3.Qg7#
    • 2.Rc5+
     • 2...Qxc5
      • 3.Qxc5#
   • 1...Kf5
    • 2.Qg6+
     • 2...Ke5
      • 3.Qe4#
    • 2.Qg7
     • threat
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
   • 1...Qxg1
    • 2.Bc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
     • 2...Qd4
      • 3.Rc5#
     • 2...Rd4
      • 3.Rc5#
   • 1...Qxb7
    • 2.Qg7+
     • 2...Kd5
      • 3.Rc5#
     • 2...Kf5
      • 3.Qf6#
   • 1...Rxg1
    • 2.Bc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
     • 2...Qd4
      • 3.Rc5#
   • 1...Bxd6
    • 2.Qg7+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Qf6#
   • 1...Sfxd6
    • 2.Qg7+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Sh6#
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
      • 3.Qg5#
   • 1...Sxd8
    • 2.Bc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Sh6#
      • 3.Se7#
      • 3.Qg4#
      • 3.Qg5#
      • 3.Qg6#
     • 2...Qd4
      • 3.Qg5#
     • 2...Rd4
      • 3.Qg5#
    • 2.Qg7+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Sh6#
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
      • 3.Qg5#
   • 1...Qd4
    • 2.Qg7+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
   • 1...Qc5
    • 2.Bc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rxc5#
      • 3.Qxc5#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qg4#
      • 3.Qg6#
     • 2...Qd4
      • 3.Rc5#
     • 2...Rd4
      • 3.Rxc5#
    • 2.Qg7+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rxc5#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
   • 1...Qa2
    • 2.Bc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rc5#
      • 3.Qc5#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qg4#
      • 3.Qg6#
     • 2...Rd4
      • 3.Rc5#
    • 2.Qg7+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rc5#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
   • 1...Qa3
    • 2.Qg7+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rc5#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
   • 1...Qa4
    • 2.Bc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rc5#
      • 3.Qc5#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qg4#
      • 3.Qg6#
     • 2...Rd4
      • 3.Rc5#
    • 2.Qg7+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rc5#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
   • 1...Qa5
    • 2.Qg7+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rc5#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
   • 1...Qa6
    • 2.Bc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rc5#
      • 3.Qc5#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qg4#
      • 3.Qg6#
     • 2...Rd4
      • 3.Rc5#
    • 2.Qg7+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rc5#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
   • 1...Qa8
    • 2.Bc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rc5#
      • 3.Qc5#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qg4#
      • 3.Qg6#
     • 2...Rd4
      • 3.Rc5#
    • 2.Qg7+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rc5#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
   • 1...Rd5
    • 2.Qg7+
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
   • 1...Sb6
    • 2.Qg7+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.Rc5#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
   • 1...Sg5
    • 2.Bc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Sh6#
      • 3.Se7#
      • 3.Qg4#
      • 3.Qxg5#
     • 2...Qd4
      • 3.Rc5#
      • 3.Qxg5#
     • 2...Rd4
      • 3.Qxg5#
   • 1...Sh6
    • 2.Qg7+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Sxh6#
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
      • 3.Qg5#
   • 1...Sh8
    • 2.Bc3+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Sh6#
      • 3.Se7#
      • 3.Qg4#
      • 3.Qg5#
     • 2...Qd4
      • 3.Rc5#
      • 3.Qg5#
     • 2...Rd4
      • 3.Qg5#
    • 2.Qg7+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Sh6#
      • 3.Se7#
      • 3.Qf6#
      • 3.Qg5#

FEATURES


NOT CLASSIFIED


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).