Problem Display
PID: 43017 (4R3/K1B4p/3NP3/R2P1Ppp/3PPkr1/P3r1b1/n1P4n/3Q4 w - - 0 1)

Lobusov, Andrey Jakovlevic

1st Prize, 64 Shakhmatnoe obozrenie, 1997

4R3/K1B4p/3NP3/R2P1Ppp/3PPkr1/P3r1b1/n1P4n/3Q4

#5

13 + 9


56 The Problemist 2002

SOLUTION


 • SOUND
 • Keys
  • 1.Rf8!
   • threat
    • 2.Sb7+
     • 2...Kxe4
      • 3.Sc5+
       • 3...Kxd5
        • 4.Sd7+
         • 4...Kc4
          • 5.Rc5#
         • 4...Ke4
          • 5.Sf6#
         • 4...Kc6
          • 5.Rc5#
   • 1...Rf3
    • 2.Qe2
     • threat
      • 3.Sc4#
      • 3.Sb5#
      • 3.Sb7#
      • 3.Sf7#
      • 3.Sc8#
      • 3.Se8#
     • 2...Rh4
      • 3.Sc4+
       • 3...Kg4
        • 4.Se3+
         • 4...Kh3
          • 5.Qg2#
   • 1...Be1
    • 2.Se8+
     • 2...Kxe4
      • 3.Sf6+
       • 3...Kxf5
        • 4.Se8+
         • 4...Ke4
          • 5.Sd6#
         • 4...Kg6
          • 5.Rf6#
   • 1...Bf2
    • 2.Sc4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Be5
       • threat
        • 4.Sd2#
        • 4.Sd6#
       • 3...Rxa3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd2#
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd2#
          • 5.Sd6#
       • 3...Rb3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd2#
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd2#
          • 5.Sd6#
       • 3...Rc3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd2#
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd2#
          • 5.Sd6#
       • 3...Rf3
        • 4.Sd6+
         • 4...Ke3
          • 5.Qd3#
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd2#
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd2#
          • 5.Sd6#
          • 5.Qd3#
       • 3...Reg3
        • 4.Sd6+
         • 4...Ke3
          • 5.Qd3#
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd2#
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd2#
          • 5.Sd6#
       • 3...Rh3
        • 4.Sd6+
         • 4...Ke3
          • 5.Qd3#
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd2#
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd2#
          • 5.Sd6#
      • 3.e7
       • threat
        • 4.e8Q#
        • 4.e8R#
       • 3...Bg3
        • 4.e8Q+
         • 4...Be5
          • 5.Qxe5#
       • 3...Sf3
        • 4.e8Q+
         • 4...Se5
          • 5.Qxe5#
    • 2.Sb7+
     • 2...Kxe4
      • 3.Sc5+
       • 3...Kxd5
        • 4.Sd7+
         • 4...Kc4
          • 5.Rc5#
         • 4...Ke4
          • 5.Sf6#
         • 4...Kc6
          • 5.Rc5#
      • 3.Be5
       • threat
        • 4.Sd6#
       • 3...Rxa3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rb3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rc3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rf3
        • 4.Sd6+
         • 4...Ke3
          • 5.Qd3#
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd6#
          • 5.Qd3#
       • 3...Reg3
        • 4.Sd6+
         • 4...Ke3
          • 5.Qd3#
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rh3
        • 4.Sd6+
         • 4...Ke3
          • 5.Qd3#
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd6#
      • 3.e7
       • threat
        • 4.e8Q#
        • 4.e8R#
       • 3...Bg3
        • 4.e8Q+
         • 4...Be5
          • 5.Qxe5#
       • 3...Sf3
        • 4.e8Q+
         • 4...Se5
          • 5.Qxe5#
    • 2.Sf7+
     • 2...Kxe4
      • 3.e7
       • threat
        • 4.Sxg5+
         • 4...Rxg5
          • 5.e8Q#
          • 5.e8R#
        • 4.e8Q+
         • 4...Kxf5
          • 5.Sd6#
          • 5.Sh6#
          • 5.Sd8#
          • 5.Sh8#
        • 4.e8R+
         • 4...Kxf5
          • 5.Sh8#
       • 3...Kxf5
        • 4.Sh8+
         • 4...Ke4
          • 5.e8Q#
          • 5.e8R#
       • 3...Bg3
        • 4.e8Q+
         • 4...Kxf5
          • 5.Sd6#
          • 5.Sh6#
          • 5.Sd8#
          • 5.Sh8#
         • 4...Be5
          • 5.Qxe5#
       • 3...Sf3
        • 4.e8Q+
         • 4...Kxf5
          • 5.Sd6#
          • 5.Sh6#
          • 5.Sd8#
          • 5.Sh8#
         • 4...Se5
          • 5.Qxe5#
    • 2.Sc8+
     • 2...Kxe4
      • 3.Be5
       • threat
        • 4.Sd6#
       • 3...Rxa3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rb3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rc3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rf3
        • 4.Sd6+
         • 4...Ke3
          • 5.Qd3#
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd6#
          • 5.Qd3#
       • 3...Reg3
        • 4.Sd6+
         • 4...Ke3
          • 5.Qd3#
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rh3
        • 4.Sd6+
         • 4...Ke3
          • 5.Qd3#
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd6#
      • 3.e7
       • threat
        • 4.e8Q#
        • 4.e8R#
       • 3...Bg3
        • 4.e8Q+
         • 4...Be5
          • 5.Qxe5#
       • 3...Sf3
        • 4.e8Q+
         • 4...Se5
          • 5.Qxe5#
    • 2.Se8+
     • 2...Kxe4
      • 3.Sf6+
       • 3...Kxf5
        • 4.Se8+
         • 4...Ke4
          • 5.Sd6#
         • 4...Kg6
          • 5.Rf6#
      • 3.Be5
       • threat
        • 4.Sd6#
       • 3...Rxa3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rb3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rc3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rf3
        • 4.Sd6+
         • 4...Ke3
          • 5.Qd3#
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd6#
          • 5.Qd3#
       • 3...Reg3
        • 4.Sd6+
         • 4...Ke3
          • 5.Qd3#
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rh3
        • 4.Sd6+
         • 4...Ke3
          • 5.Qd3#
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
         • 4...Be3
          • 5.Sd6#
   • 1...Bh4
    • 2.Sc4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Be5
       • threat
        • 4.Sd2#
        • 4.Sd6#
       • 3...Rxa3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd2#
          • 5.Sd6#
          • 5.Qxe3#
       • 3...Rb3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd2#
          • 5.Sd6#
          • 5.Qxe3#
       • 3...Rc3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd2#
          • 5.Sd6#
          • 5.Qxe3#
       • 3...Rf3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd2#
          • 5.Sd6#
          • 5.Qxe3#
       • 3...Reg3
        • 4.Sd2+
         • 4...Ke3
          • 5.Qe1#
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd2#
          • 5.Sd6#
          • 5.Qxe3#
       • 3...Rh3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd2#
          • 5.Sd6#
          • 5.Qxe3#
      • 3.e7
       • threat
        • 4.e8Q#
        • 4.e8R#
       • 3...Bg3
        • 4.e8Q+
         • 4...Be5
          • 5.Qxe5#
       • 3...Sf3
        • 4.e8Q+
         • 4...Se5
          • 5.Qxe5#
    • 2.Sb7+
     • 2...Kxe4
      • 3.Sc5+
       • 3...Kxd5
        • 4.Sd7+
         • 4...Kc4
          • 5.Rc5#
         • 4...Ke4
          • 5.Sf6#
         • 4...Kc6
          • 5.Rc5#
      • 3.Be5
       • threat
        • 4.Sd6#
       • 3...Rxa3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rb3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rc3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rf3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
       • 3...Reg3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rh3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
      • 3.e7
       • threat
        • 4.e8Q#
        • 4.e8R#
       • 3...Bg3
        • 4.e8Q+
         • 4...Be5
          • 5.Qxe5#
       • 3...Sf3
        • 4.e8Q+
         • 4...Se5
          • 5.Qxe5#
    • 2.Sf7+
     • 2...Kxe4
      • 3.e7
       • threat
        • 4.e8Q+
         • 4...Kxf5
          • 5.Sd6#
          • 5.Sh6#
          • 5.Sd8#
          • 5.Sh8#
        • 4.e8R+
         • 4...Kxf5
          • 5.Sh8#
       • 3...Kxf5
        • 4.Sh8+
         • 4...Ke4
          • 5.e8Q#
          • 5.e8R#
       • 3...Bg3
        • 4.e8Q+
         • 4...Kxf5
          • 5.Sd6#
          • 5.Sh6#
          • 5.Sd8#
          • 5.Sh8#
         • 4...Be5
          • 5.Qxe5#
       • 3...Sf3
        • 4.e8Q+
         • 4...Kxf5
          • 5.Sd6#
          • 5.Sh6#
          • 5.Sd8#
          • 5.Sh8#
         • 4...Se5
          • 5.Qxe5#
    • 2.Sc8+
     • 2...Kxe4
      • 3.Be5
       • threat
        • 4.Sd6#
       • 3...Rxa3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rb3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rc3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rf3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
       • 3...Reg3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rh3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
      • 3.e7
       • threat
        • 4.e8Q#
        • 4.e8R#
       • 3...Bg3
        • 4.e8Q+
         • 4...Be5
          • 5.Qxe5#
       • 3...Sf3
        • 4.e8Q+
         • 4...Se5
          • 5.Qxe5#
    • 2.Se8+
     • 2...Kxe4
      • 3.Sf6+
       • 3...Kxf5
        • 4.Se8+
         • 4...Ke4
          • 5.Sd6#
         • 4...Kg6
          • 5.Rf6#
      • 3.Be5
       • threat
        • 4.Sd6#
       • 3...Rxa3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rb3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rc3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rf3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
       • 3...Reg3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
       • 3...Rh3
        • 4.Qe2+
         • 4...Re3
          • 5.Sd6#
   • 1...Sc3
    • 2.Sc4+
     • 2...Kxe4
      • 3.Sd2+
       • 3...Kxd4
        • 4.Sb3+
         • 4...Kc4
          • 5.Rc5#
         • 4...Ke4
          • 5.Sc5#

FEATURES


NOT CLASSIFIED


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).