Problem Display
PID: 48469 (7b/qP1B1p1r/p2pP1b1/4k1P1/2R2NPP/1N1p1P2/3P1n1B/1K6 w - - 0 1)

van Dijk, Nils Gustav Gerard

2nd Prize, ICCS, 1950

7b/qP1B1p1r/p2pP1b1/4k1P1/2R2NPP/1N1p1P2/3P1n1B/1K6

#3

13 + 10


3389 Belgian Solving Championship 2003
5405 Chess Solving Yearbook 2003 2004
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Qd4
   • 2.Rxd4
    • threat
     • 3.Se2#
     • 3.Sg2#
     • 3.Sxd3#
     • 3.Sh3#
     • 3.Sd5#
     • 3.Sh5#
     • 3.Sxg6#
     • 3.Rd5#
  • 1...Qc5
   • 2.Rxc5+
    • 2...dxc5
     • 3.b8Q#
     • 3.b8B#
    • 2...d5
     • 3.Se2#
     • 3.Sg2#
     • 3.Sxd3#
     • 3.Sh3#
     • 3.Sxd5#
     • 3.Sh5#
     • 3.Sxg6#
     • 3.Rxd5#
     • 3.b8Q#
     • 3.b8B#
  • 1...Qb8
   • 2.Sg2+
    • 2...Kd5
     • 3.Se3#
   • 2.Rd4
    • threat
     • 3.Se2#
     • 3.Sg2#
     • 3.Sxd3#
     • 3.Sh3#
     • 3.Sd5#
     • 3.Sh5#
     • 3.Sxg6#
     • 3.Rd5#
  • 1...Qxb7
   • 2.Sg2+
    • 2...Kd5
     • 3.Se3#
  • 1...Qa8
   • 2.Sg2+
    • 2...Kd5
     • 3.Se3#
   • 2.Rd4
    • threat
     • 3.Se2#
     • 3.Sg2#
     • 3.Sxd3#
     • 3.Sh3#
     • 3.Sd5#
     • 3.Sh5#
     • 3.Sxg6#
     • 3.Rd5#
   • 2.bxa8Q
    • threat
     • 3.Se2#
     • 3.Sg2#
     • 3.Sxd3#
     • 3.Sh3#
     • 3.Sd5#
     • 3.Sh5#
     • 3.Sxg6#
     • 3.Qd5#
  • 1...d5
   • 2.Se2#
   • 2.Sg2#
   • 2.Sxd3#
   • 2.Sh3#
   • 2.Sh5#
   • 2.Sxg6#
 • Tries
  • 1.Rc1?
   • threat
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Sxg4
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
   • 1...fxe6
    • 2.Se2+
     • 2...Kd5
      • 3.Bc6#
    • 2.Sg2+
     • 2...Kd5
      • 3.Bc6#
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Bc6#
    • 2.Sh3+
     • 2...Kd5
      • 3.Bc6#
    • 2.Sd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc6#
    • 2.Sh5+
     • 2...Kd5
      • 3.Bc6#
    • 2.Sxe6+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc7#
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Bc6#
   • 1...Qa8
    • 2.Se2+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sg2+
     • 2...Kd5
      • 3.Se3#
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sh3+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sh5+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.bxa8Q
     • threat
      • 3.Se2#
      • 3.Sg2#
      • 3.Sxd3#
      • 3.Sh3#
      • 3.Sd5#
      • 3.Sh5#
      • 3.Sxg6#
      • 3.Qd5#
   • 1...Be4
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bf5
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bh5
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bf6
    • 2.Sh5+
     • 2...Kd5
      • 3.Sxf6#
   • 1...f5
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#
   • 1...f6!
  • 1.Rc2?
   • threat
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Qxb7
    • 2.Sg2+
     • 2...Kd5
      • 3.Se3#
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Sxg4
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#
     • 2...Kf5
      • 3.exf7#
      • 3.e7#
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
   • 1...fxe6
    • 2.Se2+
     • 2...Kd5
      • 3.Bc6#
    • 2.Sg2+
     • 2...Kd5
      • 3.Bc6#
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#
      • 3.Bc6#
    • 2.Sh3+
     • 2...Kd5
      • 3.Bc6#
    • 2.Sd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc6#
    • 2.Sh5+
     • 2...Kd5
      • 3.Bc6#
    • 2.Sxe6+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc7#
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Bc6#
   • 1...Qd4
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Qc5
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
    • 2.Rxc5+
     • 2...dxc5
      • 3.b8Q#
      • 3.b8B#
     • 2...d5
      • 3.Se2#
      • 3.Sg2#
      • 3.Sxd3#
      • 3.Sh3#
      • 3.Sxd5#
      • 3.Sh5#
      • 3.Sxg6#
      • 3.Rxd5#
      • 3.b8Q#
      • 3.b8B#
   • 1...Qb6
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Qa8
    • 2.Se2+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sg2+
     • 2...Kd5
      • 3.Se3#
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sh3+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sh5+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
   • 1...Be4
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bf5
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bh5
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bf6
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#
    • 2.Sh5+
     • 2...Kd5
      • 3.Sxf6#
   • 1...a5
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...f5
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#
   • 1...f6
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#
   • 1...dxc2+!
  • 1.Rc3?
   • threat
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Sxg4
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
   • 1...fxe6
    • 2.Se2+
     • 2...Kd5
      • 3.Bc6#
    • 2.Sg2+
     • 2...Kd5
      • 3.Bc6#
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Bc6#
    • 2.Sh3+
     • 2...Kd5
      • 3.Bc6#
    • 2.Sd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.Bc6#
    • 2.Sh5+
     • 2...Kd5
      • 3.Bc6#
    • 2.Sxe6+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc7#
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Bc6#
   • 1...Qa8
    • 2.Se2+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sg2+
     • 2...Kd5
      • 3.Se3#
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sh3+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sh5+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.bxa8Q
     • threat
      • 3.Se2#
      • 3.Sg2#
      • 3.Sxd3#
      • 3.Sh3#
      • 3.Sd5#
      • 3.Sh5#
      • 3.Sxg6#
      • 3.Qd5#
   • 1...Be4
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bf5
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bh5
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bf6
    • 2.Sh5+
     • 2...Kd5
      • 3.Sxf6#
   • 1...f5
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#
   • 1...f6!
  • 1.Ra4?
   • threat
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Sxg4
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
   • 1...fxe6
    • 2.Sxe6+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc7#
   • 1...f6
    • 2.Se2+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc3#
   • 1...Qa8
    • 2.Se2+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sg2+
     • 2...Kd5
      • 3.Se3#
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sh3+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sh5+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Rd4
     • threat
      • 3.Se2#
      • 3.Sg2#
      • 3.Sxd3#
      • 3.Sh3#
      • 3.Sd5#
      • 3.Sh5#
      • 3.Sxg6#
      • 3.Rd5#
    • 2.Ra5+
     • 2...d5
      • 3.Se2#
      • 3.Sg2#
      • 3.Sxd3#
      • 3.Sh3#
      • 3.Sxd5#
      • 3.Sh5#
      • 3.Sxg6#
      • 3.Rxd5#
    • 2.bxa8Q
     • threat
      • 3.Se2#
      • 3.Sg2#
      • 3.Sxd3#
      • 3.Sh3#
      • 3.Sd5#
      • 3.Sh5#
      • 3.Sxg6#
      • 3.Qd5#
   • 1...Be4
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bf5
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bh5
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bf6
    • 2.Sh5+
     • 2...Kd5
      • 3.Sxf6#
   • 1...Se4
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.fxe4#
   • 1...f5!
  • 1.Rb4?
   • threat
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Sxg4
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
   • 1...fxe6
    • 2.Sxe6+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc7#
   • 1...f6
    • 2.Se2+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc3#
   • 1...Qa8
    • 2.Se2+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sg2+
     • 2...Kd5
      • 3.Se3#
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sh3+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sh5+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Rd4
     • threat
      • 3.Se2#
      • 3.Sg2#
      • 3.Sxd3#
      • 3.Sh3#
      • 3.Sd5#
      • 3.Sh5#
      • 3.Sxg6#
      • 3.Rd5#
    • 2.bxa8Q
     • threat
      • 3.Se2#
      • 3.Sg2#
      • 3.Sxd3#
      • 3.Sh3#
      • 3.Sd5#
      • 3.Sh5#
      • 3.Sxg6#
      • 3.Qd5#
   • 1...Be4
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bf5
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bh5
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bf6
    • 2.Sh5+
     • 2...Kd5
      • 3.Sxf6#
   • 1...Se4
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.fxe4#
   • 1...f5!
  • 1.Rd4?
   • threat
    • 2.Se2#
    • 2.Sg2#
    • 2.Sxd3#
    • 2.Sh3#
    • 2.Sd5#
    • 2.Sh5#
    • 2.Sxg6#
    • 2.Rd5#
   • 1...Qxb7
    • 2.Se2#
    • 2.Sg2#
    • 2.Sxd3#
    • 2.Sh3#
    • 2.Sd5#
    • 2.Sh5#
    • 2.Sxg6#
   • 1...Rxh4
    • 2.Sxd3#
    • 2.Sh3#
    • 2.Sxg6#
    • 2.Rd5#
   • 1...Sxg4
    • 2.Rd5#
   • 1...fxe6
    • 2.Se2#
    • 2.Sg2#
    • 2.Sxd3#
    • 2.Sh3#
    • 2.Sd5#
    • 2.Sh5#
    • 2.Sxe6#
    • 2.Sxg6#
   • 1...d5
    • 2.Se2#
    • 2.Sg2#
    • 2.Sxd3#
    • 2.Sh3#
    • 2.Sxd5#
    • 2.Sh5#
    • 2.Sxg6#
    • 2.Rxd5#
   • 1...Qc5
    • 2.Se2#
    • 2.Sg2#
    • 2.Sxd3#
    • 2.Sh3#
    • 2.Sd5#
    • 2.Sh5#
    • 2.Sxg6#
   • 1...Rh5
    • 2.Se2#
    • 2.Sg2#
    • 2.Sxd3#
    • 2.Sh3#
    • 2.Sd5#
    • 2.Sxh5#
    • 2.Sxg6#
    • 2.Rd5#
   • 1...Be4
    • 2.Se2#
    • 2.Sg2#
    • 2.Sxd3#
    • 2.Sh3#
    • 2.Sd5#
    • 2.Sh5#
    • 2.Sg6#
   • 1...Bf5
    • 2.Se2#
    • 2.Sg2#
    • 2.Sxd3#
    • 2.Sh3#
    • 2.Sd5#
    • 2.Sh5#
    • 2.Sg6#
    • 2.Rd5#
   • 1...Bh5
    • 2.Se2#
    • 2.Sg2#
    • 2.Sxd3#
    • 2.Sh3#
    • 2.Sd5#
    • 2.Sxh5#
    • 2.Sg6#
    • 2.Rd5#
   • 1...Sh1
    • 2.Sxd3#
    • 2.Sxg6#
    • 2.Rd5#
   • 1...Sh3
    • 2.Sxd3#
    • 2.Sxh3#
    • 2.Sxg6#
    • 2.Rd5#
   • 1...Se4
    • 2.Sxd3#
    • 2.Sxg6#
    • 2.Rd5#
   • 1...f5
    • 2.Sxd3#
    • 2.Sxg6#
    • 2.Rd5#
   • 1...Qxd4!
  • 1.Rc5+?
   • 1...dxc5
    • 2.Sg2+
     • 2...Kd5
      • 3.Se3#
   • 1...Qxc5!
  • 1.Rc7?
   • threat
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Sxg4
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
   • 1...f6
    • 2.Se2+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc3#
   • 1...Qc5
    • 2.Rxc5+
     • 2...dxc5
      • 3.b8Q#
      • 3.b8B#
     • 2...d5
      • 3.Se2#
      • 3.Sg2#
      • 3.Sxd3#
      • 3.Sh3#
      • 3.Sxd5#
      • 3.Sh5#
      • 3.Sxg6#
      • 3.Rxd5#
      • 3.b8Q#
      • 3.b8B#
   • 1...Qa8
    • 2.Se2+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sg2+
     • 2...Kd5
      • 3.Se3#
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sh3+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sh5+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.bxa8Q
     • threat
      • 3.Se2#
      • 3.Sg2#
      • 3.Sxd3#
      • 3.Sh3#
      • 3.Sd5#
      • 3.Sh5#
      • 3.Sxg6#
      • 3.Qd5#
   • 1...Be4
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bf5
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bh5
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bf6
    • 2.Sh5+
     • 2...Kd5
      • 3.Sxf6#
   • 1...f5
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#
   • 1...fxe6!
  • 1.Rc8?
   • threat
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Sxg4
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
   • 1...f6
    • 2.Se2+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc3#
   • 1...Qc5
    • 2.Rxc5+
     • 2...dxc5
      • 3.b8Q#
      • 3.b8B#
     • 2...d5
      • 3.Se2#
      • 3.Sg2#
      • 3.Sxd3#
      • 3.Sh3#
      • 3.Sxd5#
      • 3.Sh5#
      • 3.Sxg6#
      • 3.Rxd5#
      • 3.b8Q#
      • 3.b8B#
   • 1...Qa8
    • 2.Se2+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sg2+
     • 2...Kd5
      • 3.Se3#
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sh3+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sd5+
     • 2...Kxd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sh5+
     • 2...Kd5
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
      • 3.bxa8Q#
      • 3.bxa8B#
    • 2.bxa8Q
     • threat
      • 3.Se2#
      • 3.Sg2#
      • 3.Sxd3#
      • 3.Sh3#
      • 3.Sd5#
      • 3.Sh5#
      • 3.Sxg6#
      • 3.Qd5#
   • 1...Be4
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bf5
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bh5
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bf6
    • 2.Sh5+
     • 2...Kd5
      • 3.Sxf6#
   • 1...f5
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#
   • 1...fxe6!
 • Keys
  • 1.Rc6!
   • threat
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Sxg4
    • 2.Sxg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
     • 2...Kf5
      • 3.Se7#
   • 1...fxe6
    • 2.Sxe6+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc7#
   • 1...f6
    • 2.Se2+
     • 2...Kd5
      • 3.Sc3#
   • 1...Qc5
    • 2.Rxc5+
     • 2...dxc5
      • 3.b8Q#
      • 3.b8B#
     • 2...d5
      • 3.Se2#
      • 3.Sg2#
      • 3.Sxd3#
      • 3.Sh3#
      • 3.Sxd5#
      • 3.Sh5#
      • 3.Sxg6#
      • 3.Rxd5#
      • 3.b8Q#
      • 3.b8B#
   • 1...Be4
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bf5
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bh5
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#
    • 2.Sg6+
     • 2...Kd5
      • 3.Se7#
   • 1...Bf6
    • 2.Sh5+
     • 2...Kd5
      • 3.Sxf6#
   • 1...f5
    • 2.Sxd3+
     • 2...Kd5
      • 3.Sb4#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).