Problem Display
PID: 51372 (8/3R4/2p5/2Q2P2/N3k3/2P2r2/4N2K/7B w - - 0 1)

Hoole, JR

Manchester Guardian, 1958

8/3R4/2p5/2Q2P2/N3k3/2P2r2/4N2K/7B

#2

8 + 3


5454 Near Snap 2008
 • SOUND
 • Tries
  • 1.Qd5+?
   • 1...Ke3
    • 2.Qxf3#
   • 1...cxd5!
  • 1.Qxc6+?
   • 1...Ke3
    • 2.Qxf3#
   • 1...Ke5
    • 2.Qe6#
   • 1...Kxf5!
 • Keys
  • 1.Kg2!
   • 1...Rf2+
    • 2.Kxf2#
   • 1...Rg3+
    • 2.Kxg3#
   • 1...Rxc3
    • 2.Saxc3#
   • 1...Rxf5
    • 2.Qd4#
   • 1...Rf1
    • 2.Kxf1#
   • 1...Rd3
    • 2.Re7#
   • 1...Re3
    • 2.Rd4#
   • 1...Rh3
    • 2.Kxh3#
   • 1...Rf4
    • 2.Sg3#

Anticipated by 21608(1920), 16386(1940)Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).