Problem Display
PID: 5514 (n5K1/r1bP1pnN/3p1Np1/2pBk1B1/5Rpp/7P/1Rp3P1/Qr2q3 w - - 0 1)

Morice, Jean

2nd Prize, Seneca MT, 1980

n5K1/r1bP1pnN/3p1Np1/2pBk1B1/5Rpp/7P/1Rp3P1/Qr2q3

#3

11 + 14


3750 FIDE Album (1977-1979) 1984
5638 Czech Open Solving Ty. 2003
5405 Chess Solving Yearbook 2003 2004
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Qd2
   • 2.Re4+
    • 2...Kf5
     • 3.hxg4#
  • 1...Qf2
   • 2.Re4+
    • 2...Kf5
     • 3.hxg4#
  • 1...Qc3
   • 2.Re4+
    • 2...Kf5
     • 3.hxg4#
  • 1...Qg3
   • 2.Rbb4+
    • 2...Qc3
     • 3.Rbe4#
     • 3.Qxc3#
    • 2...Rbxa1
     • 3.Rbe4#
    • 2...Rb2
     • 3.Rbe4#
    • 2...Raxa1
     • 3.Rbe4#
  • 1...Qb4
   • 2.Rbxb4+
    • 2...Rbxa1
     • 3.Rbe4#
    • 2...Rb2
     • 3.Rbe4#
     • 3.Qxb2#
     • 3.Qe1#
    • 2...Raxa1
     • 3.Rbe4#
  • 1...Qa5
   • 2.Rxc2+
    • 2...Qc3
     • 3.Re2#
     • 3.Qxc3#
    • 2...Qxa1
     • 3.Re2#
    • 2...Rxa1
     • 3.Re2#
    • 2...Rb2
     • 3.Re2#
   • 2.Rb3+
    • 2...Qc3
     • 3.Qxc3#
    • 2...Qxa1
     • 3.Re3#
    • 2...Rxa1
     • 3.Re3#
    • 2...Rb2
     • 3.Re3#
   • 2.Rbb4+
    • 2...Qxa1
     • 3.Rbe4#
    • 2...Rxa1
     • 3.Rbe4#
    • 2...Rb2
     • 3.Rbe4#
     • 3.Qxb2#
     • 3.Qe1#
   • 2.Re4+
    • 2...Kf5
     • 3.hxg4#
  • 1...Qc1
   • 2.Rbb4+
    • 2...Qb2
     • 3.Rbe4#
    • 2...Rbxa1
     • 3.Rbe4#
    • 2...Rb2
     • 3.Rbe4#
    • 2...Raxa1
     • 3.Rbe4#
   • 2.Re4+
    • 2...Kf5
     • 3.hxg4#
  • 1...Qd1
   • 2.Rb3+
    • 2...Qd4
     • 3.Re3#
    • 2...Rbxa1
     • 3.Re3#
    • 2...Rb2
     • 3.Re3#
    • 2...Raxa1
     • 3.Re3#
  • 1...Qf1
   • 2.Rb3+
    • 2...Rbxa1
     • 3.Re3#
    • 2...Rb2
     • 3.Re3#
     • 3.Qxb2#
    • 2...Raxa1
     • 3.Re3#
   • 2.Rbb4+
    • 2...Rbxa1
     • 3.Rbe4#
    • 2...Rb2
     • 3.Rbe4#
     • 3.Qxb2#
    • 2...Raxa1
     • 3.Rbe4#
   • 2.Re4+
    • 2...Kf5
     • 3.hxg4#
  • 1...Qg1
   • 2.Re4+
    • 2...Kf5
     • 3.hxg4#
  • 1...Qh1
   • 2.Rxc2+
    • 2...Rbxa1
     • 3.Re2#
    • 2...Rb2
     • 3.Re2#
     • 3.Qxb2#
    • 2...Raxa1
     • 3.Re2#
   • 2.Rb3+
    • 2...Rbxa1
     • 3.Re3#
    • 2...Rb2
     • 3.Re3#
     • 3.Qxb2#
    • 2...Raxa1
     • 3.Re3#
   • 2.Rbb4+
    • 2...Rbxa1
     • 3.Rbe4#
    • 2...Rb2
     • 3.Rbe4#
     • 3.Qxb2#
    • 2...Raxa1
     • 3.Rbe4#
   • 2.Re4+
    • 2...Kf5
     • 3.hxg4#
  • 1...Qe2
   • 2.Rxc2+
    • 2...Rbxa1
     • 3.Rxe2#
    • 2...Rb2
     • 3.Rxe2#
     • 3.Qxb2#
    • 2...Raxa1
     • 3.Rxe2#
  • 1...Qe3
   • 2.Rb3+
    • 2...Qd4
     • 3.Re3#
    • 2...Qc3
     • 3.Qxc3#
    • 2...Rbxa1
     • 3.Rxe3#
    • 2...Rb2
     • 3.Rxe3#
    • 2...Raxa1
     • 3.Rxe3#
  • 1...Qe4
   • 2.Rxe4+
    • 2...Kf5
     • 3.hxg4#
  • 1...Rxb2
   • 2.Qxe1#
  • 1...Rb7
   • 2.Rxb1+
    • 2...Qc3
     • 3.Re1#
     • 3.Qxc3#
    • 2...Rb2
     • 3.Rxe1#
  • 1...Ba5
   • 2.Rxb1+
    • 2...Qc3
     • 3.Re1#
    • 2...Bc3
     • 3.Rxe1#
  • 1...Sh5
   • 2.Rb8+
    • 2...Qc3
     • 3.Re8#
     • 3.Qxc3#
    • 2...Rbxa1
     • 3.Re8#
    • 2...Rb2
     • 3.Re8#
     • 3.Qxe1#
    • 2...Raxa1
     • 3.Re8#
  • 1...Se8
   • 2.dxe8Q#
   • 2.dxe8R#
  • 1...c1Q
   • 2.Re2#
  • 1...c1S
   • 2.Re2#
  • 1...c1B
   • 2.Re2#
  • 1...c1R
   • 2.Re2#
  • 1...c4
   • 2.Rb5+
    • 2...Qc3
     • 3.Sxg4#
     • 3.Qxc3#
    • 2...Rbxa1
     • 3.Sxg4#
    • 2...Rb2
     • 3.Sxg4#
     • 3.Qxe1#
    • 2...Raxa1
     • 3.Sxg4#
    • 2...c3
     • 3.Sxg4#
 • Tries
  • 1.Ba2?
   • threat
    • 2.Sxg4#
   • 1...Qe4
    • 2.Rxb1+
     • 2...Qd4
      • 3.Sxg4#
      • 3.Re1#
    • 2.Rb4+
     • 2...Qd4
      • 3.Sxg4#
     • 2...Rxa1
      • 3.Sxg4#
      • 3.Rbxe4#
     • 2...Rb2
      • 3.Sxg4#
      • 3.Rbxe4#
    • 2.Rxe4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
   • 1...c4
    • 2.Rxb1+
     • 2...Ke6
      • 3.Rxe1#
     • 2...Qc3
      • 3.Re1#
     • 2...c3
      • 3.Sxg4#
      • 3.Rxe1#
   • 1...d5
    • 2.Rb6+
     • 2...Qc3
      • 3.Sxg4#
     • 2...Rxa1
      • 3.Sxg4#
     • 2...Rb2
      • 3.Sxg4#
      • 3.Qxe1#
     • 2...d4
      • 3.Sxg4#
   • 1...Qg3
    • 2.Sxg4+
     • 2...Qxg4
      • 3.Rxb1#
    • 2.Rxb1+
     • 2...Qc3
      • 3.Sxg4#
      • 3.Re1#
      • 3.Qxc3#
    • 2.Rbb4+
     • 2...Qc3
      • 3.Sxg4#
      • 3.Rbe4#
      • 3.Qxc3#
     • 2...Rxa1
      • 3.Rbe4#
     • 2...Rb2
      • 3.Rbe4#
   • 1...Qd1
    • 2.Sxg4+
     • 2...Qxg4
      • 3.Rxb1#
    • 2.Rxb1+
     • 2...Qd4
      • 3.Sxg4#
      • 3.Re1#
    • 2.Rb3+
     • 2...Ke6
      • 3.Re3#
     • 2...Qd4
      • 3.Re3#
     • 2...Rxa1
      • 3.Re3#
     • 2...Rb2
      • 3.Re3#
    • 2.Rbb4+
     • 2...Qd4
      • 3.Sxg4#
     • 2...Rxa1
      • 3.Rbe4#
     • 2...Rb2
      • 3.Rbe4#
   • 1...Rxa2!
  • 1.Bf3?
   • threat
    • 2.Sxg4+
     • 2...Ke6
      • 3.Sf8#
   • 1...Ke6
    • 2.Sf8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sxg4#
     • 2...Ke7
      • 3.Sd5#
   • 1...gxh3
    • 2.Sg4+
     • 2...Ke6
      • 3.Sf8#
   • 1...Qe4
    • 2.Rxe4+
     • 2...Kf5
      • 3.Bxg4#
      • 3.hxg4#
   • 1...d5
    • 2.Rb6+
     • 2...Qc3
      • 3.Sxg4#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Sxg4#
     • 2...Rb2
      • 3.Sxg4#
      • 3.Qxe1#
     • 2...Raxa1
      • 3.Sxg4#
     • 2...d4
      • 3.Sxg4#
   • 1...Qg3
    • 2.Rxc2+
     • 2...Ke6
      • 3.Re2#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Re2#
     • 2...Rb2
      • 3.Re2#
     • 2...Raxa1
      • 3.Re2#
    • 2.Rb3+
     • 2...Ke6
      • 3.Re3#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Re3#
     • 2...Rb2
      • 3.Re3#
     • 2...Raxa1
      • 3.Re3#
    • 2.Rbb4+
     • 2...Ke6
      • 3.Rbe4#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Rbe4#
     • 2...Rb2
      • 3.Rbe4#
     • 2...Raxa1
      • 3.Rbe4#
   • 1...g3
    • 2.Sg4+
     • 2...Ke6
      • 3.Sf8#
   • 1...gxf3!
  • 1.Bc4?
   • threat
    • 2.Sxg4#
   • 1...Qe4
    • 2.Rxe4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
   • 1...d5
    • 2.Rb6+
     • 2...Qc3
      • 3.Sxg4#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Sxg4#
     • 2...Rb2
      • 3.Sxg4#
      • 3.Qxe1#
     • 2...Raxa1
      • 3.Sxg4#
     • 2...d4
      • 3.Sxg4#
   • 1...Qd1
    • 2.Rb3+
     • 2...Qd4
      • 3.Sxg4#
      • 3.Re3#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Re3#
     • 2...Rb2
      • 3.Re3#
     • 2...Raxa1
      • 3.Re3#
   • 1...Qe2
    • 2.Rxc2+
     • 2...Rbxa1
      • 3.Rxe2#
     • 2...Rb2
      • 3.Rxe2#
      • 3.Qxb2#
     • 2...Raxa1
      • 3.Rxe2#
   • 1...Qg3!
  • 1.Bc6?
   • threat
    • 2.Sxg4+
     • 2...Ke6
      • 3.Sf8#
   • 1...Ke6
    • 2.Sf8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sxg4#
     • 2...Ke7
      • 3.Sd5#
   • 1...gxh3
    • 2.Sg4+
     • 2...Ke6
      • 3.Sf8#
   • 1...Qe4
    • 2.Rxe4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
   • 1...Qg3
    • 2.Rbb4+
     • 2...Ke6
      • 3.Rbe4#
     • 2...Qc3
      • 3.Rbe4#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Rbe4#
     • 2...Rb2
      • 3.Rbe4#
     • 2...Raxa1
      • 3.Rbe4#
   • 1...Qd1
    • 2.Rb3+
     • 2...Ke6
      • 3.Re3#
     • 2...Qd4
      • 3.Re3#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Re3#
     • 2...Rb2
      • 3.Re3#
     • 2...Raxa1
      • 3.Re3#
   • 1...Qe2
    • 2.Rxc2+
     • 2...Ke6
      • 3.Rxe2#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Rxe2#
     • 2...Rb2
      • 3.Rxe2#
     • 2...Raxa1
      • 3.Rxe2#
   • 1...Bb8
    • 2.Sxg4+
     • 2...Ke6
      • 3.Sf8#
      • 3.d8S#
   • 1...g3
    • 2.Sg4+
     • 2...Ke6
      • 3.Sf8#
   • 1...d5!
  • 1.Bxf7?
   • threat
    • 2.Sxg4#
   • 1...Qe4
    • 2.Rb4+
     • 2...Qd4
      • 3.Sxg4#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Sxg4#
      • 3.Rbxe4#
     • 2...Rb2
      • 3.Sxg4#
      • 3.Rbxe4#
     • 2...Raxa1
      • 3.Sxg4#
      • 3.Rbxe4#
    • 2.Rxe4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
   • 1...d5
    • 2.Rb6+
     • 2...Qc3
      • 3.Sxg4#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Sxg4#
     • 2...Rb2
      • 3.Sxg4#
      • 3.Qxe1#
     • 2...Raxa1
      • 3.Sxg4#
     • 2...d4
      • 3.Sxg4#
   • 1...Qg3
    • 2.Rbb4+
     • 2...Qc3
      • 3.Sxg4#
      • 3.Rbe4#
      • 3.Qxc3#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Rbe4#
     • 2...Rb2
      • 3.Rbe4#
     • 2...Raxa1
      • 3.Rbe4#
   • 1...Qd1
    • 2.Rb3+
     • 2...Qd4
      • 3.Sxg4#
      • 3.Re3#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Re3#
     • 2...Rb2
      • 3.Re3#
     • 2...Raxa1
      • 3.Re3#
    • 2.Rbb4+
     • 2...Qd4
      • 3.Sxg4#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Rbe4#
     • 2...Rb2
      • 3.Rbe4#
     • 2...Raxa1
      • 3.Rbe4#
   • 1...Qe2
    • 2.Rxc2+
     • 2...Rbxa1
      • 3.Rxe2#
     • 2...Rb2
      • 3.Rxe2#
      • 3.Qxb2#
     • 2...Raxa1
      • 3.Rxe2#
   • 1...Se6!
  • 1.Bxa8?
   • threat
    • 2.Sxg4+
     • 2...Ke6
      • 3.Sf8#
   • 1...Ke6
    • 2.Sf8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sxg4#
     • 2...Ke7
      • 3.Sd5#
   • 1...gxh3
    • 2.Sg4+
     • 2...Ke6
      • 3.Sf8#
   • 1...Qe4
    • 2.Rxe4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
   • 1...d5
    • 2.Rb6+
     • 2...Qc3
      • 3.Sxg4#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Sxg4#
     • 2...Rb2
      • 3.Sxg4#
      • 3.Qxe1#
     • 2...Raxa1
      • 3.Sxg4#
     • 2...d4
      • 3.Sxg4#
   • 1...Qg3
    • 2.Rbb4+
     • 2...Ke6
      • 3.Rbe4#
     • 2...Qc3
      • 3.Rbe4#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Rbe4#
     • 2...Rb2
      • 3.Rbe4#
     • 2...Raxa1
      • 3.Rbe4#
   • 1...Qd1
    • 2.Rb3+
     • 2...Ke6
      • 3.Re3#
     • 2...Qd4
      • 3.Re3#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Re3#
     • 2...Rb2
      • 3.Re3#
     • 2...Raxa1
      • 3.Re3#
   • 1...Qe2
    • 2.Rxc2+
     • 2...Ke6
      • 3.Rxe2#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Rxe2#
     • 2...Rb2
      • 3.Rxe2#
     • 2...Raxa1
      • 3.Rxe2#
   • 1...Rb7
    • 2.Rxb1+
     • 2...Ke6
      • 3.Rxe1#
     • 2...Qc3
      • 3.Re1#
     • 2...Rb2
      • 3.Rxe1#
   • 1...g3
    • 2.Sg4+
     • 2...Ke6
      • 3.Sf8#
   • 1...Rxa8+!
  • 1.Rxb1+?
   • 1...Qc3
    • 2.Re1#
    • 2.Qxc3#
   • 1...Rxa1!
  • 1.Ra2+?
   • 1...Qc3
    • 2.Qxc3#
   • 1...Rb2
    • 2.Qxe1#
   • 1...Rxa1!
  • 1.Re4+?
   • 1...Kf5
    • 2.hxg4#
   • 1...Qxe4!
  • 1.Qa4?
   • threat
    • 2.Re4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
     • 2...Qxe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Rf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qf4#
     • 2...Sxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
     • 2...gxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qc4
     • threat
      • 3.Sxg4#
     • 2...gxh3
      • 3.Sg4#
     • 2...Qg3
      • 3.Qe4#
     • 2...Qd1
      • 3.Qe4#
     • 2...Qe2
      • 3.Qxe2#
      • 3.Qc3#
     • 2...g3
      • 3.Sg4#
   • 1...Rxb2
    • 2.Re4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
     • 2...Qxe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Rf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qf4#
     • 2...Sxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
     • 2...gxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
   • 1...gxh3
    • 2.Rf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qf4#
     • 2...Sxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
     • 2...gxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qc4
     • threat
      • 3.Sg4#
     • 2...Qg3
      • 3.Qe4#
     • 2...Qd1
      • 3.Qe4#
     • 2...Qe2
      • 3.Qxe2#
      • 3.Qc3#
   • 1...c1Q
    • 2.Re4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
     • 2...Qxe4
      • 3.Qxe4#
   • 1...c1S
    • 2.Re4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
     • 2...Qxe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Rf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qf4#
     • 2...Sxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
     • 2...gxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qc4
     • threat
      • 3.Sxg4#
     • 2...gxh3
      • 3.Sg4#
     • 2...Qg3
      • 3.Qe4#
     • 2...Qd1
      • 3.Qe4#
     • 2...Qe2
      • 3.Qc3#
     • 2...g3
      • 3.Sg4#
   • 1...c1B
    • 2.Re4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
     • 2...Qxe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Qc4
     • threat
      • 3.Sxg4#
     • 2...Bxf4
      • 3.Qxf4#
     • 2...gxh3
      • 3.Sg4#
     • 2...Qg3
      • 3.Qe4#
     • 2...Qd1
      • 3.Qe4#
     • 2...Qe2
      • 3.Qc3#
     • 2...g3
      • 3.Sg4#
   • 1...c1R
    • 2.Re4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
     • 2...Qxe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Rf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qf4#
     • 2...Sxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
     • 2...gxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
   • 1...Qb4
    • 2.Re4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
     • 2...Qxe4
      • 3.Qxe4#
   • 1...Qe2
    • 2.Rf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qf4#
     • 2...Sxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
     • 2...gxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
   • 1...Qe3
    • 2.Re4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
     • 2...Qxe4
      • 3.Qxe4#
   • 1...Rd1
    • 2.Re4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
     • 2...Qxe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Rf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qf4#
     • 2...Sxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
     • 2...gxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qc4
     • threat
      • 3.Sxg4#
     • 2...Rxd5
      • 3.Qxd5#
     • 2...gxh3
      • 3.Sg4#
     • 2...Qg3
      • 3.Qe4#
     • 2...Qe2
      • 3.Qxe2#
     • 2...g3
      • 3.Sg4#
   • 1...Rb7
    • 2.Re4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
     • 2...Qxe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Rf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qf4#
     • 2...Sxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
     • 2...gxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
   • 1...Ba5
    • 2.Re4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
     • 2...Qxe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Rf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qf4#
     • 2...Sxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
     • 2...gxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qc4
     • threat
      • 3.Sxg4#
     • 2...gxh3
      • 3.Sg4#
     • 2...Qg3
      • 3.Qe4#
     • 2...Qd1
      • 3.Qe4#
     • 2...Qe2
      • 3.Qxe2#
     • 2...g3
      • 3.Sg4#
   • 1...Bd8
    • 2.Re4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
     • 2...Qxe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Rf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qf4#
     • 2...Sxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
     • 2...gxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qc4
     • threat
      • 3.Sxg4#
     • 2...Bxf6
      • 3.Bxf6#
     • 2...gxh3
      • 3.Sg4#
     • 2...Qg3
      • 3.Qe4#
     • 2...Qd1
      • 3.Qe4#
     • 2...Qe2
      • 3.Qxe2#
      • 3.Qc3#
     • 2...g3
      • 3.Sg4#
   • 1...Sf5
    • 2.Re4+
     • 2...Qxe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Rxf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qf4#
     • 2...gxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qe4+
     • 2...Qxe4
      • 3.Rxe4#
   • 1...Sh5
    • 2.Re4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
     • 2...Qxe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Qc4
     • threat
      • 3.Sxg4#
     • 2...Sxf6+
      • 3.Bxf6#
     • 2...Sxf4
      • 3.Qxf4#
     • 2...gxh3
      • 3.Sg4#
     • 2...Qg3
      • 3.Qe4#
     • 2...Qd1
      • 3.Qe4#
     • 2...Qe2
      • 3.Qxe2#
      • 3.Qc3#
     • 2...g3
      • 3.Sg4#
   • 1...Se6
    • 2.Sxg4+
     • 2...Kxd5
      • 3.Shf6#
    • 2.Re4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
     • 2...Qxe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Qc4
     • threat
      • 3.Sxg4#
     • 2...Sxf4
      • 3.Qxf4#
     • 2...gxh3
      • 3.Sg4#
     • 2...Qg3
      • 3.Qe4#
     • 2...Qd1
      • 3.Qe4#
     • 2...Qe2
      • 3.Qxe2#
     • 2...g3
      • 3.Sg4#
   • 1...Sb6
    • 2.Re4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
     • 2...Qxe4
      • 3.Qxe4#
    • 2.Rf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qf4#
     • 2...Sxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
     • 2...gxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
   • 1...g3
    • 2.Rf5+
     • 2...Kxf5
      • 3.Qf4#
     • 2...Sxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
     • 2...gxf5
      • 3.Bf4#
      • 3.Qf4#
    • 2.Qc4
     • threat
      • 3.Sg4#
     • 2...Qd1
      • 3.Qe4#
     • 2...Qe2
      • 3.Qxe2#
      • 3.Qc3#
   • 1...c4
    • 2.Sxg4+
     • 2...Kxd5
      • 3.Qxc4#
    • 2.Qxc4
     • threat
      • 3.Sxg4#
      • 3.Qd4#
     • 2...Qd1
      • 3.Qe4#
   • 1...Rxa4!
  • 1.d8S?
   • threat
    • 2.Sc6#
    • 2.Sxf7#
   • 1...Qe4
    • 2.Sc6#
   • 1...Ra6
    • 2.Sxf7#
   • 1...Ba5
    • 2.Sc6#
   • 1...Bb6
    • 2.Sc6#
   • 1...Bb8
    • 2.Sc6#
   • 1...Bxd8!
 • Keys
  • 1.Bb7!
   • threat
    • 2.Sxg4+
     • 2...Ke6
      • 3.Sf8#
   • 1...Ke6
    • 2.Sf8+
     • 2...Ke5
      • 3.Sxg4#
     • 2...Ke7
      • 3.Sd5#
   • 1...Rxb7
    • 2.Rxb1+
     • 2...Ke6
      • 3.Rxe1#
     • 2...Qc3
      • 3.Re1#
     • 2...Rb2
      • 3.Rxe1#
   • 1...gxh3
    • 2.Sg4+
     • 2...Ke6
      • 3.Sf8#
   • 1...Qe4
    • 2.Rxe4+
     • 2...Kf5
      • 3.hxg4#
   • 1...d5
    • 2.Rb6+
     • 2...Qc3
      • 3.Sxg4#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Sxg4#
     • 2...Rb2
      • 3.Sxg4#
      • 3.Qxe1#
     • 2...Raxa1
      • 3.Sxg4#
     • 2...d4
      • 3.Sxg4#
   • 1...Qg3
    • 2.Rbb4+
     • 2...Ke6
      • 3.Rbe4#
     • 2...Qc3
      • 3.Rbe4#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Rbe4#
     • 2...Rb2
      • 3.Rbe4#
     • 2...Raxa1
      • 3.Rbe4#
   • 1...Qd1
    • 2.Rb3+
     • 2...Ke6
      • 3.Re3#
     • 2...Qd4
      • 3.Re3#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Re3#
     • 2...Rb2
      • 3.Re3#
     • 2...Raxa1
      • 3.Re3#
   • 1...Qe2
    • 2.Rxc2+
     • 2...Ke6
      • 3.Rxe2#
     • 2...Rbxa1
      • 3.Rxe2#
     • 2...Rb2
      • 3.Rxe2#
     • 2...Raxa1
      • 3.Rxe2#
   • 1...g3
    • 2.Sg4+
     • 2...Ke6
      • 3.Sf8#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).