Problem Display
PID: 80194 (r2n4/bnQ2N2/3N1KpB/1pp4R/p2kB1p1/r4p2/b2P4/1R6 w - - 0 1)

Bakharev, Aleksandr Viktorovich

3rd Prize, 64 Shakhmatnoe obozrenie, 1996

r2n4/bnQ2N2/3N1KpB/1pp4R/p2kB1p1/r4p2/b2P4/1R6

#3

9 + 13


5417 FIDE Album (1995-1997) 2004
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Rb3
   • 2.Rd5#
  • 1...Rd3
   • 2.Sxb5+
    • 2...Kc4
     • 3.Se5#
    • 2...Kxe4
     • 3.Re5#
     • 3.Qf4#
     • 3.Qe5#
  • 1...Re3
   • 2.Bxe3#
  • 1...Bxb1
   • 2.Rd5#
  • 1...Bb3
   • 2.Be3#
  • 1...Bd5
   • 2.Rxd5#
  • 1...Bxf7
   • 2.Qxf7
    • threat
     • 3.Rd5#
     • 3.Qd5#
  • 1...Sxd6
   • 2.Qxd6+
    • 2...Kc4
     • 3.Se5#
     • 3.Qd5#
    • 2...Kxe4
     • 3.Sg5#
     • 3.Re5#
    • 2...Bd5
     • 3.Qxd5#
  • 1...c4
   • 2.Rd5#
 • Tries
  • 1.Kxg6?
   • threat
    • 2.Bg7#
   • 1...Bxf7+
    • 2.Qxf7
     • threat
      • 3.Bg7#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
      • 3.Qf6#
      • 3.Qg7#
   • 1...Sxd6
    • 2.Qxd6+
     • 2...Kc4
      • 3.Se5#
      • 3.Qd5#
     • 2...Kxe4
      • 3.Sg5#
      • 3.Re5#
     • 2...Bd5
      • 3.Qxd5#
   • 1...Sxf7
    • 2.Bg7+
     • 2...Se5+
      • 3.Bxe5#
   • 1...Sc6
    • 2.Bg7+
     • 2...Se5+
      • 3.Bxe5#
   • 1...Se6!
  • 1.Sxb5+?
   • 1...Kc4
    • 2.Se5#
   • 1...Kxe4!
  • 1.Sf5+?
   • 1...gxf5
    • 2.Qe5+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd5#
   • 1...Kxe4!
  • 1.Bg7?
   • threat
    • 2.Kg5#
    • 2.Kxg6#
    • 2.Ke7#
   • 1...Sxd6
    • 2.Qxd6+
     • 2...Kc4
      • 3.Se5#
      • 3.Qd5#
     • 2...Kxe4
      • 3.Sg5#
     • 2...Bd5
      • 3.Qxd5#
   • 1...Sxf7
    • 2.Kxg6+
     • 2...Se5+
      • 3.Bxe5#
    • 2.Ke7+
     • 2...Se5
      • 3.Bxe5#
   • 1...Sc6
    • 2.Kg5+
     • 2...Se5
      • 3.Bxe5#
    • 2.Kxg6+
     • 2...Se5+
      • 3.Bxe5#
   • 1...Se6!
  • 1.Rb3?
   • threat
    • 2.Be3#
    • 2.Rd5#
   • 1...Sxd6
    • 2.Be3+
     • 2...Kc4
      • 3.Bd5#
     • 2...Kxe4
      • 3.Sxd6#
      • 3.Re5#
    • 2.Qxd6+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd3#
      • 3.Qd5#
     • 2...Kxe4
      • 3.Sg5#
      • 3.Re5#
      • 3.Qf4#
      • 3.Qe5#
      • 3.Qd3#
      • 3.Qd5#
      • 3.d3#
   • 1...g5!
  • 1.Rb4+?
   • 1...Bc4
    • 2.Rd5#
   • 1...c4
    • 2.Rd5#
   • 1...cxb4!
  • 1.Qxc5+?
   • 1...Sxc5
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Rd5#
   • 1...Bxc5!
  • 1.Qc6?
   • threat
    • 2.Sxb5+
     • 2...Kc4
      • 3.Se5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rb3
     • threat
      • 3.Be3#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Qxd5#
    • 2.Qd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Rxd5#
   • 1...Bxf7
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
    • 2.Rd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Qxd5#
    • 2.Qd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Rxd5#
   • 1...Sxd6
    • 2.Rd5+
     • 2...Kc4
      • 3.Se5#
      • 3.Sxd6#
     • 2...Kxe4
      • 3.Sxd6#
     • 2...Bxd5
      • 3.Qxd5#
    • 2.Qxd6+
     • 2...Kc4
      • 3.Se5#
      • 3.Qd5#
     • 2...Kxe4
      • 3.Sg5#
      • 3.Re5#
     • 2...Bd5
      • 3.Qxd5#
   • 1...Sxf7
    • 2.Sxb5+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd5#
      • 3.Qe6#
    • 2.Rb3
     • threat
      • 3.Be3#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Qxd5#
    • 2.Qd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Rxd5#
   • 1...gxh5
    • 2.Sxb5+
     • 2...Kc4
      • 3.Se5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Sf5+
     • 2...Kc4
      • 3.Se5#
      • 3.Qxb5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rb3
     • threat
      • 3.Be3#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Sf5#
      • 3.Qd5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Sf5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Sf5#
      • 3.Qd5#
   • 1...Se6
    • 2.Sxb5+
     • 2...Kc4
      • 3.Se5#
      • 3.Qd5#
      • 3.Qxe6#
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Qxd5#
    • 2.Qd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Rxd5#
   • 1...Rc3
    • 2.Sxb5+
     • 2...Kc4
      • 3.Se5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rb4+
     • 2...Rc4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Be3#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Qxd5#
    • 2.Qd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Rxd5#
   • 1...Rd3
    • 2.Sxb5+
     • 2...Kc4
      • 3.Se5#
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Qxd5#
    • 2.Qd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Rxd5#
   • 1...Bc4
    • 2.Sxb5+
     • 2...Bxb5
      • 3.Qd5#
    • 2.Rd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Qxd5#
    • 2.Qd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Rxd5#
   • 1...Be6
    • 2.Sxb5+
     • 2...Kc4
      • 3.Se5#
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
    • 2.Rd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Qxd5#
    • 2.Qd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Rxd5#
   • 1...Bb8
    • 2.Sxb5+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd5#
    • 2.Rb3
     • threat
      • 3.Be3#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Qxd5#
    • 2.Qd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Rxd5#
   • 1...Sa5
    • 2.Sxb5+
     • 2...Kc4
      • 3.Se5#
      • 3.Sfd6#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rb3
     • threat
      • 3.Be3#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
     • 2...Sc4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Qxd5#
    • 2.Qd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Rxd5#
   • 1...f2
    • 2.Sxb5+
     • 2...Kc4
      • 3.Se5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Qxd5#
    • 2.Qd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Rxd5#
   • 1...b4
    • 2.Sb5+
     • 2...Kc4
      • 3.Se5#
    • 2.Rb3
     • threat
      • 3.Be3#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rxb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sb5#
      • 3.Rxc4#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sb5#
     • 2...c4
      • 3.Sb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Qxd5#
    • 2.Qd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Rxd5#
   • 1...g5
    • 2.Sxb5+
     • 2...Kc4
      • 3.Se5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Sf5+
     • 2...Kc4
      • 3.Se5#
      • 3.Qxb5#
      • 3.Qd5#
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Sf5#
      • 3.Qd5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Sf5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Sf5#
      • 3.Qd5#
   • 1...Sxc6!
  • 1.Qe7?
   • threat
    • 2.Qe5#
   • 1...Sxd6
    • 2.Qxd6+
     • 2...Kc4
      • 3.Se5#
      • 3.Qd5#
     • 2...Kxe4
      • 3.Sg5#
      • 3.Re5#
     • 2...Bd5
      • 3.Qxd5#
    • 2.Qe5+
     • 2...Kc4
      • 3.Sxd6#
      • 3.Qd5#
   • 1...Sxf7
    • 2.Sxb5+
     • 2...Kc4
      • 3.Qe6#
      • 3.Qxf7#
   • 1...Be6
    • 2.Rd5+
     • 2...Bxd5
      • 3.Qe5#
    • 2.Qxe6
     • threat
      • 3.Sxb5#
      • 3.Rd5#
      • 3.Qd5#
      • 3.Qe5#
   • 1...Sc6
    • 2.Sxb5+
     • 2...Kc4
      • 3.Qe6#
   • 1...Se6!
 • Keys
  • 1.Sg5!
   • threat
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
   • 1...Bxb1
    • 2.Se6+
     • 2...Sxe6
      • 3.Rd5#
   • 1...Sxd6
    • 2.Qxd6+
     • 2...Kc4
      • 3.Qd5#
     • 2...Bd5
      • 3.Qxd5#
   • 1...gxh5
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Sf5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Sf5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
      • 3.Sf5#
   • 1...Se6
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sxe6#
      • 3.Sxb5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
     • 2...c4
      • 3.Sxe6#
      • 3.Sxb5#
   • 1...Rb3
    • 2.Se6+
     • 2...Sxe6
      • 3.Rd5#
   • 1...Rc3
    • 2.Rb4+
     • 2...Rc4
      • 3.Sxb5#
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
   • 1...Bb3
    • 2.Sxf3+
     • 2...gxf3
      • 3.Be3#
   • 1...Bc4
    • 2.Sf5+
     • 2...gxf5
      • 3.Qe5#
   • 1...Bd5
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
   • 1...Be6
    • 2.Sxe6+
     • 2...Sxe6
      • 3.Rd5#
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
   • 1...Bf7
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
    • 2.Qxf7
     • threat
      • 3.Sxb5#
      • 3.Qd5#
     • 2...Sxf7
      • 3.Se6#
     • 2...Se6
      • 3.Sxe6#
   • 1...Bg8
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
   • 1...Sa5
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sxb5#
     • 2...Sc4
      • 3.Sxb5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
     • 2...c4
      • 3.Sxb5#
   • 1...Sc6
    • 2.Sxb5+
     • 2...Kc4
      • 3.Qf7#
   • 1...Sf7
    • 2.Sxb5+
     • 2...Kc4
      • 3.Qxf7#
    • 2.Rb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Se6#
      • 3.Sxb5#
     • 2...cxb4
      • 3.Sxb5#
     • 2...c4
      • 3.Se6#
      • 3.Sxb5#
   • 1...b4
    • 2.Rxb4+
     • 2...Bc4
      • 3.Sb5#
      • 3.Rxc4#
     • 2...cxb4
      • 3.Sb5#
     • 2...c4
      • 3.Sb5#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).