Problem Display
PID: 8373 (8/3BB3/b1rP1NK1/4kN1P/2P1p1p1/8/1P2Ppqb/1nQ5 w - - 0 1)

Loshinski, Lev Ilich

Vladimirov, Yakov Georgevich

1st Prize, 64 Shakhmatnoe obozrenie, 1975

8/3BB3/b1rP1NK1/4kN1P/2P1p1p1/8/1P2Ppqb/1nQ5

#3

11 + 9


3771 FIDE Album (1974-1976) 1980
15440 Ukroshyenie Shakhmatnogo Pegasa (Vladimirov, YG) 1996
 • SOUND
 • Sets
  • 1...Qf1
   • 2.Sxg4#
  • 1...Qh1
   • 2.Sxg4#
  • 1...Rxd6
   • 2.Bxd6#
  • 1...Rc7
   • 2.dxc7
    • threat
     • 3.Bd6#
  • 1...Bg3
   • 2.Sxg4#
  • 1...Sd2
   • 2.Qc3+
    • 2...Kf4
     • 3.Sd5#
  • 1...Sa3
   • 2.Qc3+
    • 2...Kf4
     • 3.Sd5#
  • 1...Sc3
   • 2.Qxc3+
    • 2...Kf4
     • 3.Sd5#
  • 1...e3
   • 2.Qxe3+
    • 2...Qe4
     • 3.Sxg4#
     • 3.Qxe4#
  • 1...g3
   • 2.Sg4#
 • Tries
  • 1.Bxc6?
   • threat
    • 2.Sd7+
     • 2...Ke6
      • 3.Sd4#
      • 3.Sg7#
   • 1...Ke6
    • 2.Bd5+
     • 2...Ke5
      • 3.Sd7#
   • 1...Bxc4
    • 2.Sd7+
     • 2...Ke6
      • 3.Sd4#
      • 3.Sg7#
      • 3.Qxc4#
   • 1...Sd2
    • 2.Sd7+
     • 2...Kf4
      • 3.Bg5#
     • 2...Ke6
      • 3.Sd4#
      • 3.Sg7#
    • 2.Qc3+
     • 2...Kf4
      • 3.Sd5#
     • 2...Ke6
      • 3.Sg7#
      • 3.Bd5#
      • 3.Bd7#
   • 1...e3
    • 2.Sd7+
     • 2...Kf4
      • 3.Bg5#
      • 3.Qxe3#
     • 2...Ke6
      • 3.Sd4#
      • 3.Sg7#
    • 2.Qxe3+
     • 2...Qe4
      • 3.Qxe4#
   • 1...Bc8!
  • 1.Qe3?
   • threat
    • 2.Qd4+
     • 2...Kf4
      • 3.Sd5#
   • 1...Rxc4
    • 2.Sh6
     • threat
      • 3.Sf7#
   • 1...Bxc4
    • 2.Kg5
     • threat
      • 3.Qd4#
     • 2...Bf4+
      • 3.Qxf4#
     • 2...Rxd6
      • 3.Bxd6#
   • 1...Sc3
    • 2.Qxc3+
     • 2...Kf4
      • 3.Sd5#
   • 1...Rc5!
  • 1.Qf4+?
   • 1...Kxf4
    • 2.Sd5+
     • 2...Ke5
      • 3.Bf6#
   • 1...Bxf4!
  • 1.Qc3+?
   • 1...Kf4
    • 2.Sd5#
   • 1...Sxc3!
 • Keys
  • 1.Qg5!
   • threat
    • 2.Sxg4+
     • 2...Qxg4
      • 3.Bf6#
   • 1...Rxc4
    • 2.Sg7+
     • 2...Kd4
      • 3.Se6#
   • 1...Bxc4
    • 2.Se3+
     • 2...Kd4
      • 3.Sc2#
   • 1...Qf3
    • 2.Sxg4+
     • 2...Qxg4
      • 3.Bf6#
   • 1...Qh3
    • 2.Sxg4+
     • 2...Qxg4
      • 3.Bf6#
   • 1...Qg1
    • 2.Sxg4+
     • 2...Qxg4
      • 3.Bf6#
   • 1...Qg3
    • 2.Sxg4+
     • 2...Qxg4
      • 3.Bf6#
   • 1...e3
    • 2.Qxe3+
     • 2...Qe4
      • 3.Sxg4#
      • 3.Qxe4#


Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).