Search Results
PID YEARS KINGS GBR STIP AWARD SOURCE COMPOSER(S)
216709 1951 d6c8 3531.38 #5 None De Waarheid Jessurun Lobo, Johan Rudolf
236355 1951 e3e1 0412.51 #4 None De Waarheid Jessurun Lobo, Johan Rudolf
216708 1959 c1a4 0312.35 #5 None De Waarheid Jessurun Lobo, Johan Rudolf
86317 1959 h1f4 4785.15 #3 None De Waarheid Loshinski, Lev Ilich
8671 1960 f5c8 1443.12 #3 None De Waarheid Mikan, Ilja
107237 1960 h8d3 4235.03 #3 None De Waarheid Pachman, Vladimir
248511 1961 c6a8 0320.11 #4 None De Waarheid Fabel, Karl
107238 1961 h1d1 1045.42 #3 None De Waarheid Pachman, Vladimir
107163 1962 a5b2 1021.00 #2 None De Waarheid Kardos, Tivadar
8775 1962 c4f7 1013.13 #3 None De Waarheid Mikan, Ilja
107153 1962 e1b3 1110.10 #2 None De Waarheid Kardos, Tivadar
10113 1962 e5b2 1020.01 #2 None De Waarheid Kardos, Tivadar
38293 1962 e6b7 0100.30 #2 None De Waarheid Kardos, Tivadar
80737 1963 b3a5 1000.13 #2 None De Waarheid Amirov, Talip Khasanovich
107077 1963 b4e4 4745.21 #2 None De Waarheid Caresmel, Andre
137938 1963 b6e7 0120.20 #2 Prize De Waarheid Moutecidis, Pavlos
80738 1963 c6c8 1140.00 #2 None De Waarheid Amirov, Talip Khasanovich
107114 1963 d1d4 4528.23 #2 1st Prize De Waarheid Tura, Waldemar
217559 1963 d2d4 0104.85 #5 None De Waarheid Jessurun Lobo, Johan Rudolf
8819 1963 e2b5 1011.15 #3 None De Waarheid Mikan, Ilja
120238 1963 e7e5 1657.33 #3 None De Waarheid Rietveld, Johannes Jacob
10238 1963 g1f3 1362.21 #2 None De Waarheid Zajic, Helmut
107116 1963 h8e5 1288.51 #2 2nd HM. De Waarheid Valuska, Jan
62784 1964 f7e5 1288.45 #2 2nd Comm. De Waarheid Valuska, Jan
80929 1964 f8f5 1020.11 #2 None De Waarheid Amirov, Talip Khasanovich
22163 1965 a1e5 1230.01 #2 None De Waarheid ten Cate, Pieter
8902 1965 a8f6 1878.23 #3 1st Prize De Waarheid Bouma, Gerhard Johan
107115 1965 c7d5 4848.04 #2 None De Waarheid Tura, Waldemar
35428 1965 c8d5 4555.27 #3 2nd Prize De Waarheid Bakcsi, Gyorgy
107154 1965 e1e3 1231.00 #2 None De Waarheid Kardos, Tivadar
185381 1965 e8e6 1814.20 #2 None De Waarheid Michel, Francois
107164 1965 g2e8 0510.01 #2 None De Waarheid Kardos, Tivadar
107078 1965 g4e6 4888.42 #2 None De Waarheid Fabel, Karl
141617 1965 g6e4 1168.13 #3 2nd HM. De Waarheid Fabel, Karl
107165 1965 h4e5 1112.00 #2 None De Waarheid Kardos, Tivadar
35430 1966 a8c6 4748.23 #3 None De Waarheid Dimitrov, Nikolai
10585 1966 a8e5 4058.20 #2 3rd Prize De Waarheid Zappas, Byron
107158 1966 e8b7 1230.01 #2 None De Waarheid Buchwald, Julius
260073 1966 f1h1 0510.01 #2 None De Waarheid Lipton, Michael
8956 1966 f7e5 4825.37 #3 2nd Prize De Waarheid Loshinski, Lev Ilich
35431 1966 g2d6 1005.10 #3 1st Prize De Waarheid Atanasievic, Aleksandar
107161 1966 g7e5 1100.03 #2 None De Waarheid Jessurun Lobo, Johan Rudolf
107157 1966 h2d4 1885.34 #2 None De Waarheid Szoghy, Jozsef
8955 1966 h4d5 1557.48 #3 1st Prize De Waarheid van Dijk, Nils Gustav Gerard
59724 1966 h5e4 4885.35 #2 1st Prize De Waarheid Goldschmeding, Cornelis
107155 1967 a8f5 1011.01 #2 None De Waarheid Lokker, Miklosh S
38406 1967 a8h1 1131.01 #2 Sp. Prize De Waarheid Petrosani, VD
10683 1967 b7e4 1558.83 #2 None De Waarheid Haring, Jacobus
107156 1967 d3h1 4014.00 #2 None De Waarheid Lokker, Miklosh S
42644 1967 h4f4 1584.36 #2 1st Prize De Waarheid van Dijk, Nils Gustav Gerard
118295 1967 h8d5 1858.44 #3 None De Waarheid Postma, Bernardus
9063 1968 d2a6 4062.28 #3 None De Waarheid Mikan, Ilja
140122 1968 d6c4 1265.25 #2 6th Comm. De Waarheid Wolfs, WJ
159368 1968 g3h1 0545.14 #3 1st Prize De Waarheid Vladimirov, Yakov Georgevich
107248 1968 g5d5 1235.13 #3 None De Waarheid Tura, Waldemar
22186 1968 h3e5 4857.45 #2 1st Prize De Waarheid Larsen, Lars Aksglade (= Aksglade, Lars)
117800 1968 h4g2 4240.33 #2 None De Waarheid Niemeijer, Meindert
107223 1969 a8e5 1008.71 #3 None De Waarheid Labai, Zoltan
35434 1969 b4a2 1003.00 #3 None De Waarheid Speckmann, Werner
48043 1969 c3c5 1035.00 #2 None De Waarheid Ivanov, E
43064 1969 c3f5 1758.31 #2 1st HM. De Waarheid Mansfield, Comins
107072 1969 d2a4 4428.03 #2 None De Waarheid Boyer, Jean-Pierre
120241 1969 e6e8 1340.01 #2 None De Waarheid Paalanen, Erkki
67706 1969 f3d5 0855.43 #3 1st Prize De Waarheid Maruta, Hidajat (Tjoa Giok Hing)
56981 1969 h3e4 1878.43 #2 3rd Prize De Waarheid Rice, John Michael
35437 1970 a2e4 0572.46 #3 1st Prize De Waarheid Fabel, Karl
43070 1970 b8d4 4875.44 #2 None De Waarheid Mansfield, Comins
35439 1970 c8g8 1256.42 #3 3rd Prize De Waarheid Kamstra, Hendrik Hermanus
11609 1970 d1e4 1551.32 #2 1st Prize De Waarheid Kamstra, Hendrik Hermanus
35436 1970 g7g4 0112.01 #3 None De Waarheid Belchikov, Nikolai Ivanovich
8238 1970 h1d8 1143.00 #3 1st Prize De Waarheid Ruszczynski, Piotr
42466 1970 h1f5 4142.13 #2 2nd Prize De Waarheid Goldschmeding, Cornelis
35438 1970 h5d5 0542.33 #3 2nd Prize De Waarheid Ruszczynski, Piotr
22503 1971 a4d5 4778.46 #3 1st Prize De Waarheid Bakcsi, Gyorgy
35440 1971 d8e6 1448.14 #3 2nd Prize De Waarheid Goumondy, Claude
54629 1971 e7c4 1875.57 #2 None De Waarheid Mansfield, Comins
11697 1971 f3d4 4885.34 #2 1st Prize De Waarheid Mansfield, Comins
25703 1971 f7f4 1857.33 #2 3rd Prize De Waarheid Loshinski, Lev Ilich
166313 1971 f8d5 4588.44 #2 2nd Prize De Waarheid Jorgensen, Walther Martinus Johannes & Larsen, Lars Aksglade (= Aksglade, Lars)
55250 1972 a6e5 4255.53 #2 1st HM. De Waarheid Mansfield, Comins
35442 1972 c4e3 1720.48 #3 2nd Prize De Waarheid Hannelius, Jan Ingvar
145512 1972 f7e4 4572.44 #2 1st Prize De Waarheid Goldschmeding, Cornelis
160650 1972 g8f4 0888.43 #2 None De Waarheid Ahues, Herbert Siegfried Oskar
35441 1972 h4f4 4885.32 #3 1st Prize De Waarheid Hannelius, Jan Ingvar & Larsen, Lars Aksglade (= Aksglade, Lars)
82158 1973 a3e4 4788.03 #2 None De Waarheid Ahues, Herbert Siegfried Oskar
107224 1973 b2c4 3545.36 #3 None De Waarheid Labai, Zoltan
143859 1973 g1d5 4788.17 #3 1st HM. De Waarheid Larsen, Lars Aksglade (= Aksglade, Lars)
63079 1973 g7d4 1588.24 #2 1st Prize De Waarheid Szwedowski, Leopold Mieczyslaw
35443 1973 h1d4 1554.66 #3 1st Prize De Waarheid Visserman, Eeltje
3197 1973 h2d5 4488.27 #2 3rd Prize De Waarheid Schonholzer, Andreas
55328 1973 h7f6 1725.33 #2 4th HM. De Waarheid Mansfield, Comins
141095 1974 a2d5 4558.04 #2 4th Prize De Waarheid Verdonk, Johannes Bernardus
37723 1974 a8e4 4878.24 #2 1st Prize De Waarheid Schonholzer, Andreas
194386 1974 e1a6 0551.22 #3 5th Prize De Waarheid Fabel, Karl
48709 1974 f7e5 1775.24 #3 1/2 Prize De Waarheid Rudenko, Valentin Fedorovich
205096 1974 f8d6 4888.24 #2 None De Waarheid Pavlov, Yury A
107225 1974 g1f4 3482.33 #3 None De Waarheid Labai, Zoltan
140121 1974 g3e5 4225.36 #2 1st Comm. De Waarheid Wolfs, WJ
8378 1975 a8e5 4655.57 #3 1st HM. De Waarheid Apro, Laszlo
107234 1975 a8e5 4655.66 #3 None De Waarheid Apro, Laszlo
107147 1975 b7e4 1135.65 #2 4th Comm. De Waarheid Labai, Zoltan
54434 1975 f1e4 1845.55 #2 2nd Prize De Waarheid Janevski, Zivko
80373 1975 g5d5 1675.48 #3 2nd Prize De Waarheid Touw Hian Bwee
115605 1975 h3c5 1888.24 #2 None De Waarheid van Dijk, Nils Gustav Gerard
141765 1975 h5d4 0512.45 #3 1st Prize De Waarheid Loshinski, Lev Ilich
84623 1975 h7e4 1838.02 #2 None De Waarheid Szwedowski, Leopold Mieczyslaw
12193 1976 a7d5 4842.24 #2 1st Prize De Waarheid Rudenko, Valentin Fedorovich
8412 1976 a8e7 4881.34 #3 2nd Prize De Waarheid Keller, Michael
35446 1976 c7d4 1382.25 #3 2nd HM. De Waarheid Maruta, Hidajat (Tjoa Giok Hing) & Touw Hian Bwee
107215 1976 e1c4 1185.56 #3 None De Waarheid Bakcsi, Gyorgy
107226 1976 e3c4 1388.44 #3 3rd Comm. De Waarheid Labai, Zoltan
160901 1976 g3e4 1558.23 #2 None De Waarheid Ahues, Herbert Siegfried Oskar
74185 1976 h4d5 1414.66 #3 None De Waarheid Seider, Shlomo
153556 1976 h6e5 4288.25 #3 3rd HM. De Waarheid Rimkus, Mecislovas
107167 1977 a3e6 4848.23 #2 None De Waarheid Szoghy, Jozsef
8442 1977 a5e5 4488.34 #3 None De Waarheid Keller, Michael
78346 1977 c8a4 0125.31 #2 2nd HM. De Waarheid Touw Hian Bwee
35448 1977 d1d3 4785.25 #3 2nd HM. De Waarheid Ahues, Herbert Siegfried Oskar & Keller, Michael
107151 1977 d3d5 1031.15 #2 None De Waarheid Bara, Cestmir
107222 1977 d8e6 0552.35 #3 None De Waarheid Kapros, Jorge Marcelo
179929 1977 g1a4 4587.12 #2 1st Prize De Waarheid Gross, Erwin
69888 1977 g7e5 1845.37 #3 None De Waarheid Rosol, Karel
69889 1977 h2c6 3555.56 #3 4th HM. De Waarheid Labai, Zoltan
72470 1977 h7f5 4858.34 #3 1st Prize De Waarheid van Dijk, Nils Gustav Gerard
107090 1978 a8b4 4885.03 #2 None De Waarheid Kapros, Jorge Marcelo
132969 1978 b6d5 1001.12 #3 None De Waarheid Amirov, Talip Khasanovich
42752 1978 c1d5 4546.23 #2 1st Prize De Waarheid Doukhan, Gerard
259462 1978 c3e5 0230.61 #2 None De Waarheid Cheylan, Yves
63281 1978 g5d4 1727.73 #2 3rd Prize De Waarheid Janevski, Zivko
65849 1978 h1d5 1872.32 #2 2nd Prize De Waarheid Lider, Valentin Viktorovich
47976 1979 a8e5 4648.35 #3 None De Waarheid van Dijk, Nils Gustav Gerard
72493 1979 b8e4 4378.74 #3 None De Waarheid Amirov, Talip Khasanovich
12416 1979 c7c4 4532.31 #2 None De Waarheid van Dijk, Nils Gustav Gerard
35450 1979 d2e4 4547.43 #3 2nd Prize De Waarheid Rudenko, Valentin Fedorovich
72224 1979 d7e5 1648.36 #3 None De Waarheid Dimitrov, Nikolai
8546 1979 h8d4 4848.34 #3 None De Waarheid Keller, Michael
107141 1980 b6d4 1842.26 #2 None De Waarheid Haring, Jacobus
5503 1980 h5d5 1748.55 #3 Prize De Waarheid Keller, Michael
81419 1980 h7d4 1156.05 #3 None De Waarheid Sobek, Karel
67179 1981 b4d4 4858.22 #2 Comm. De Waarheid Hoffmann, Fritz
81008 1981 c1d4 1034.67 #3 None De Waarheid Miltner, Vratislav
62789 1981 e8f5 4555.34 #2 None De Waarheid Doukhan, Gerard
72918 1981 f1d3 4758.32 #3 1st Prize De Waarheid Bouma, Gerhard Johan
81007 1981 f8e5 1357.04 #3 None De Waarheid Miltner, Vratislav
78045 1981 h5c4 1058.04 #3 None De Waarheid Vukcevich, Milan Radoje
72959 1982 c7d5 1828.43 #3 None De Waarheid Rudenko, Valentin Fedorovich
54874 1982 c8e7 1507.02 #2 None De Waarheid Vukcevich, Milan Radoje
149408 1983 b1d4 4228.24 #2 1st Prize De Waarheid Doukhan, Gerard
107242 1983 c8e5 1184.05 #3 None De Waarheid Sobek, Karel
107243 1983 d1d5 1345.25 #3 None De Waarheid Sobek, Karel
183065 1983 d8e6 1452.02 #2 None De Waarheid Lamba, Stelian
143111 1983 h3h5 1581.12 #2 None De Waarheid Prins, Hendrik
120239 1983 h7f5 1837.36 #3 None De Waarheid Rudenko, Valentin Fedorovich
142235 1984 f2e5 4858.63 #2 Comm. De Waarheid Belliboni, Caetano
107245 1984 f3d4 1034.26 #3 None De Waarheid Sobek, Karel
22544 1984 f6c4 4482.36 #2 1st Prize De Waarheid Bakcsi, Gyorgy
107070 1984 g1e5 4258.43 #2 Comm. De Waarheid Belliboni, Caetano
107244 1984 h3e6 1341.16 #3 None De Waarheid Sobek, Karel
41498 1985 a2a4 1580.43 #2 1st Prize De Waarheid Hartong, Jan & Niemeijer, Meindert & Prins, Hendrik
107246 1985 c3f5 1354.05 #3 None De Waarheid Sobek, Karel
107247 1985 g8f5 1328.08 #3 None De Waarheid Sobek, Karel
115650 1985 h3d3 1888.25 #3 None De Waarheid Dragoescu, Radu

Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).